HK-GLS-A kompetencefonden yder tilskud til kurser og efteruddannelse til medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Kompetencefonden yder støtte til uddannelse lige fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 180 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse. Ved deltagelse i AMU-kurser, hvor medarbejderen er berettiget til VEU-godtgørelse, udbetales 89,61 kr. pr. time i tilskud. Hertil kommer AMU deltagergebyret som varierer mellem ca. 120 kr. og 180 kr. pr. dag. Der ydes også – efter en individuel vurdering i kompetencefondens bestyrelse – støtte til deltagelse i private kurser. For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi ydes et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Virksomhederne yder et bidrag til fonden på 780 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Disse bidrag udgør fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Der ydes tilskud under forudsætning af, at der er midler i fonden. Der kan reserveres tilskud til kurser og uddannelse i op til 3 måneder frem fra ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfristen er 3 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefondens bestyrelse kan efter overenskomsten til enhver tid ændre reglerne for tilskud.

Om akademiuddannelser og diplomuddannelser

Der skal søges om tilskud inden uddannelsen påbegyndes. Betaling fra kompetencefonden ydes ved bestået eksamen. Fonden refunderer det fulde deltagergebyr som forventes at udgøre max 10.000 kr. pr. modul. Hvis der benyttes arbejdstid til uddannelse kan fonden yde sædvanlig løntilskud.

Elever

Elever er ikke omfattet reglerne for refusion via kompetencefonden. Virksomheden betaler ikke bidrag for elever, og eleverne er allerede under uddannelse. Af disse årsager udbetales der ikke lønrefusion for elevers deltagelse i kurser.

Få inspiration til uddannelse på:

www.selvvalgtuddannelse.dk , www.au-diplom.dk, uddannelsesguiden, hos et af de 13 VEU-centre eller direkte hos den relevante uddannelsesinstitution.

HK/Privat og GLS-A håber, at medarbejdere og arbejdsgivere vil benytte sig af de muligheder, som fonden giver, så pengene kan komme ud og arbejde efter formålet – at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder og samtidig bidrage positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og udviklingsmuligheder.

GLS-A varetager den daglige sekretariatsfunktion for HK-kompetencefonden.

Se godkendte kurser i HK kompetencefonden 2016-17

Du kan læse mere om at søge tilskud fra kompetencefonden: Pjece HK kompetencefond

Hent ansøgningsskema: Ansøgning HK kompetencefond

Kontakt til VEU-centre

Gratis IT-kompetencemåling

HK – GLS-A kompetencefonden viderefører tilbuddet til medarbejderne om måling af IT-kompetencer i forhold til brug af almindelige kontorprogrammer.  Målingen er gratis, kan tages, når medarbejderen har tid og er hurtig at gennemføre. Resultatet får man med det samme. Målingen gennemføres online over interenettet og er medarbejderens egen, personlig ejendom.

Medarbejdere, der ønsker at gennemføre en kompetencemåling skal kontakte kompetencefondens sekretariat hos GLS-A. Dette kan ske ved at sende en mail Marianne Bjørnkjær på info@gls-a.dk eller ringe på telefon 87 40 34 04. Du skal oplyse:

  • Dit navn
  • Din stilling (for at bekræfte, at du er omfattet af HK-overenskomsten og dermed tilhører målgruppen)
  • Din arbejdsgiver
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer

Endvidere skal du oplyse hvilke programmer, du kunne tænke dig at få en kompetencemåling på.

Du kan bestille måling i Outlook, Word, Excel, PowerPoint og Windows, versioner 2003, 2007, 2010, 2013, dansk og engelsk.

Når vi har modtaget din bestilling, vil du blive kontaktet af Dansk Selskabs Rådgivning, som sender dig et link til den eller de målinger, som du har bestilt.