HK-GLS-A kompetencefonden yder tilskud til kurser og efteruddannelse til medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Kompetencefonden yder støtte til uddannelse lige fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 180 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse. Ved deltagelse i AMU-kurser, hvor medarbejderen er berettiget til VEU-godtgørelse, udbetales 89,61 kr. pr. time i tilskud. Hertil kommer AMU deltagergebyret som varierer mellem ca. 120 kr. og 180 kr. pr. dag. Der ydes også – efter en individuel vurdering i kompetencefondens bestyrelse – støtte til deltagelse i private kurser. For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi ydes et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Virksomhederne yder et bidrag til fonden på 780 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Disse bidrag udgør fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Der ydes tilskud under forudsætning af, at der er midler i fonden. Der kan reserveres tilskud til kurser og uddannelse i op til 3 måneder frem fra ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfristen er 3 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefondens bestyrelse kan efter overenskomsten til enhver tid ændre reglerne for tilskud.

Om akademiuddannelser og diplomuddannelser

Der skal søges om tilskud inden uddannelsen påbegyndes. Betaling fra kompetencefonden ydes ved bestået eksamen. Fonden refunderer det fulde deltagergebyr som forventes at udgøre max 10.000 kr. pr. modul. Hvis der benyttes arbejdstid til uddannelse kan fonden yde sædvanlig løntilskud.

Elever

Elever er ikke omfattet reglerne for refusion via kompetencefonden. Virksomheden betaler ikke bidrag for elever, og eleverne er allerede under uddannelse. Af disse årsager udbetales der ikke lønrefusion for elevers deltagelse i kurser.

Få inspiration til uddannelse på:

www.selvvalgtuddannelse.dk , www.au-diplom.dk, uddannelsesguiden, hos et af de 13 VEU-centre eller direkte hos den relevante uddannelsesinstitution.

HK/Privat og GLS-A håber, at medarbejdere og arbejdsgivere vil benytte sig af de muligheder, som fonden giver, så pengene kan komme ud og arbejde efter formålet – at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder og samtidig bidrage positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og udviklingsmuligheder.

GLS-A varetager den daglige sekretariatsfunktion for HK-kompetencefonden.

Se godkendte kurser i HK kompetencefonden 2016-17

Du kan læse mere om at søge tilskud fra kompetencefonden: Pjece HK kompetencefond

Hent ansøgningsskema: Ansøgning HK kompetencefond

Kontakt til VEU-centre