Tilbage til oversigt
31. oktober 2019

Jul og nytår 2019 – husk korrekt varsling

Vi gennemgår her hvordan der skal arbejdes i perioden mellem jul og nytår i 2019, herunder reglerne for søgnehelligdage, ferie- og fridagslægning samt løn.

En oversigt over reglerne i de enkelte overenskomster fordelt på kalenderdagene i perioden findes ved at trykke på linket nederst på siden.

Jule- og nytårsaftensdag

Juleaftensdag er som hovedregel hel fridag med løn for månedslønnede eller SH-betaling for timelønnede. For gartneri og planteskole overenskomsten samt GASA overenskomsterne kan arbejdsgiveren fastsætte, at enten juleaftensdag eller nytårsaftensdag er hel fridag.

Nytårsaftensdag er som udgangspunkt normal arbejdsdag, jf. dog reglen ovenfor vedrørende gartnerier og planteskoler samt GASA. På HK-overenskomstens område er nytårsaftensdag hel fridag.

Ferieafholdelse mellem jul og nytår

I 2019 kan der holdes ferie på hverdagene mellem jul og nytår, dvs. den 27., 30. og 31. december. Den 31. december kan der dog kun holdes ferie på visse overenskomster, hvilket fremgår af skemaet, som kan hentes nederst på siden.

Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren fastsætte, at lønmodtageren holder ferie på de normale arbejdsdage. Varsling kan ske hvis lønmodtageren har optjent mere end 15 feriedage. Hvis arbejdsgiveren ikke varsler ferie, skal arbejdsgiveren betale løn for de pågældende dage. Varsling af ferien skal ske med en måneds varsel.

Feriefridage

I stedet for at varsle ferie kan arbejdsgiveren fastlægge, at der skal afholdes optjente feriefridage med udbetaling fra SH-kontoen. Feriefridage er ikke omfattet af ferielovens varslingsregler og kan derfor principielt fastsættes fra dag til dag.

Medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr (Jordbrugsoverenskomsten)

For medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr kan søn- og helligdage indgå i den normale arbejdstid. Den enkelte medarbejder har ret til at holde fri hver 3. søn- og helligdag. Arbejde med pasning af dyr inden for den normale ugentlige arbejdstid på søn- og helligdage betales med almindelig timeløn samt et engangstillæg på kr. 274,76 pr. dag. Eventuelt overarbejde på søn- og helligdage betales med sædvanlig overarbejdsbetaling.

SH-godtgørelse til timelønnede medarbejdere

For timelønnede medarbejdere, der modtager udbetaling fra SH-kontoen på søgnehelligdage, udgør forskudsbeløbet medarbejderens sædvanlige løn. Dvs. den timeløn medarbejderen ville have oppebåret såfremt medarbejderen havde været på arbejde, inklusive faste tillæg men eksklusive genetillæg. Der kan i virksomheden være aftalt andre forskudsbeløb.

Forskudsbeløb for 1. januar 2020 udbetales af opsparingen for kalenderåret 2019.

Elever under erhvervsuddannelse og ferie

For elever gælder særlige regler vedrørende ferie omkring jul og nytår. Hvis en virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, har elever, der har påbegyndt læreforholdet efter 1. juli 2019, ret til ferie med løn i den periode virksomheden er julelukket (gælder alle elever under erhvervsuddannelse).

Hvis et læreforhold er begyndt 1. juli 2019 eller senere, og ret til ferie ikke på anden måde er erhvervet, har eleven ret til en uges ferie med løn i forbindelse med den førstkommende jule- nytårsperiode efter læreforholdets start. Ferien placeres så den passer bedst muligt med virksomhedens drift (gælder ikke for skov- og landskabsteknikerelever).

Medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten

HK Kontor

For medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten er juleaftens- og nytårsaftensdag hel fridag med løn, når disse falder på en normal arbejdsdag.

HK-Butik

Medarbejdere i butikker med detailsalg af særlige varer og særlige butikker (f.eks. blomsterbutikker, havecentre, forlystelsesparker, dyreparker m.v.)

For medarbejdere i butikker, der holder åbent jule- og nytårsaftensdag samt 1. juledag og 2. juledag, og som arbejder i normal arbejdsturnus disse dage betales normal løn samt et tillæg på kr. 56,77 pr. time.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at medarbejderens ugentlige arbejdstid skal reduceres med det antal timer for hver søgnehelligdag i planlægningsperioden. Det gælder på juleaftensdag, 1. og 2. juledag, samt for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, butikken lukker tidligere end normalt.

Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  • over 10 timer reduceres med 3,5 timer
  • over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  • over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  • over 30 timer reduceres med 7,0 timer
  • 37 timer reduceres med 7,5 timer
  1. søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag i den pågældende uge eller planperiode.

Hent skema over jul og nytår 2019 her

Tilbage til oversigt