Tilbage til oversigt
10. november 2020

Jul og nytår 2020 – husk korrekt varsling

Vi gennemgår her hvordan der skal arbejdes i perioden mellem jul og nytår i 2020, herunder reglerne for søgnehelligdage, ferie- og fridagslægning samt løn.

En oversigt over reglerne i de enkelte overenskomster fordelt på kalenderdagene i perioden findes her.

Jule- og nytårsaftensdag

Juleaftensdag er som hovedregel hel fridag med løn for månedslønnede eller med udbetaling fra SH-kontoen for timelønnede. For gartneri og planteskoleoverenskomsten samt GASA-overenskomsterne kan arbejdsgiveren fastsætte, at enten juleaftensdag eller nytårsaftensdag er hel fridag.

Nytårsaftensdag er som udgangspunkt normal arbejdsdag, jf. dog reglen ovenfor vedrørende gartnerier og planteskoler samt GASA. På HK-overenskomstens område er nytårsaftensdag hel fridag.

Ferieafholdelse mellem jul og nytår

I 2020 kan der holdes ferie på hverdagene mellem jul og nytår, dvs. den 28., 29., 30. og 31. december. Den 31. december kan der dog ikke holdes ferie, hvis dagen i forvejen er en overenskomstmæssig fridag. Se skemaet, som kan hentes øverst i nyheden.

Varsling

Ferie i forbindelse jul og nytår skal varsles af arbejdsgiver så tidligt som muligt, dog senest 1 måned før. Ferie kan ikke pålægges medarbejderen, hvis ikke varslet overholdes. Arbejdsgiver kan varsle ferie, der endnu ikke er optjent, når den pågældende ferie er optjent på afholdelsestidspunktet.

Eksempel: en medarbejder er ansat 1. oktober 2020, og ønsker at holde ferie den 28., 29. og 30. december. Medarbejderen har ikke optjent ferie i et tidligere ansættelsesforhold. Medarbejderen optjener 2,08 dage i oktober og 2,08 dage i november. Arbejdsgiveren varsler den 15. november de 3 dages ferie til afholdelsen de pågældende dage. Medarbejderen har alene optjent 2,08 dage (i oktober), men når medarbejderen skal afholde de 3 feriedage i december, har medarbejderen også optjent 2,08 dage (i november). Medarbejderen kan således afholde 3 dages betalt ferie mellem jul og nytår.

Når virksomheden holder ferielukket

Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren fastsætte, at lønmodtageren holder ferie på de normale arbejdsdage. Arbejdsgiveren skal i videst muligt omfang sikre at medarbejderne har optjent betalt ferie til gode, og arbejdsgiveren skal alternativt betale løn til medarbejderen for de pågældende dage. Sker ferielukningen på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt at reservere nok ferie, fordi medarbejderne endnu ikke har optjent så mange dage, skal arbejdsgiveren give forskudsferie til medarbejderen, såfremt de har været anset i hele det forudgående ferieår.

Varsler arbejdsgiveren ikke ferien skal arbejdsgiveren betale løn for de pågældende dage. Varsling af ferien skal ske med mindst en måneds varsel.

For så vidt angår medarbejdere, der får ferie med løn, men som ikke har optjent betalt ferie til lukningen, og som ikke har ret til forskudsferie, kan arbejdsgiveren trække medarbejderne i løn under ferielukning. Der fradrages med 4,8% af månedslønnen pr. feriedag.

Feriefridage

I stedet for at varsle ferie kan arbejdsgiveren fastlægge, at der skal afholdes optjente feriefridage med udbetaling fra SH-kontoen. Feriefridage er ikke omfattet af ferielovens varslingsregler og kan derfor fastsættes fra dag til dag.

Medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr (Jordbrugsoverenskomsten)

For medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr kan søn- og helligdage indgå i den normale arbejdstid. Den enkelte medarbejder har ret til at holde fri hver 3. søn- og helligdag. Arbejde med pasning af dyr inden for den normale ugentlige arbejdstid på søn- og helligdage betales med almindelig timeløn samt et engangstillæg på kr. 279,16 pr. dag. Eventuelt overarbejde på søn- og helligdage betales med sædvanlig overarbejdsbetaling.

SH-betaling til timelønnede medarbejdere

For timelønnede medarbejdere, der modtager udbetaling fra SH-kontoen på søgnehelligdage, udgør forskudsbeløbet medarbejderens sædvanlige løn. Dvs. den timeløn medarbejderen ville have oppebåret såfremt medarbejderen havde været på arbejde, inklusive faste tillæg men eksklusive genetillæg. Der kan i virksomheden være aftalt andre forskudsbeløb.

Forskudsbeløb for 1. januar 2021 udbetales af opsparingen for kalenderåret 2020.

Elever under erhvervsuddannelse og ferie

For elever gælder særlige regler vedrørende ferie omkring jul og nytår. Hvis en virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, har elever, der har påbegyndt læreforholdet efter 1. november, ret til ferie med løn i 5 dage under julelukningen. Dette gælder alle elever under erhvervsuddannelse.

Hertil kommer særlige rettigheder efter overenskomsten:

Jordbrugs- og gartneri- og planteskoleoverenskomsten: Hvis et læreforhold er begyndt 1. november 2020 eller senere, og ret til ferie ikke på anden måde er erhvervet, har eleven ret til en uges ferie med løn i forbindelse med den førstkommende jule- nytårsperiode efter læreforholdets start. Ferien placeres så den passer bedst muligt med virksomhedens drift.

Golfoverenskomsten: Hvis et læreforhold er begyndt 1. november 2020 eller senere, og ret til ferie ikke på anden måde er erhvervet, har eleven ret til to ugers ferie med løn i forbindelse med den førstkommende jule- nytårsperiode efter læreforholdets start. Ferien placeres så den passer bedst muligt med virksomhedens drift.

Medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten

HK Kontor

For medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten er juleaftens- og nytårsaftensdag fridage med løn, når disse falder på en normal arbejdsdag.

HK-Butik (Medarbejdere i butikker med detailsalg af særlige varer og særlige butikker (f.eks. blomsterbutikker, havecentre, forlystelsesparker, dyreparker m.v.))

For medarbejdere i butikker, der holder åbent jule- og nytårsaftensdag samt 1. juledag og 2. juledag, og som arbejder i normal arbejdsturnus disse dage betales normal løn samt et tillæg på kr. 57,68 pr. time.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at medarbejderens ugentlige arbejdstid skal reduceres med det antal timer for hver søgnehelligdag i planlægningsperioden. Det gælder på juleaftensdag, 1. og 2. juledag, samt for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, butikken lukker tidligere end normalt.

Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, så medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  • over 10 timer reduceres med 3,5 timer
  • over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  • over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  • over 30 timer reduceres med 7,0 timer
  • 37 timer reduceres med 7,5 timer

pr. søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag i den pågældende uge eller planperiode.

 

Tilbage til oversigt
assorted Christmas ornaments