Menu
Tilbage til oversigt
22. februar 2021 here

Status på overenskomst-forhandlingerne

GLS-A forhandler lige nu med 3F, HK og Dansk Metal om fornyelse af overenskomsterne pr. 1. marts 2021.

Status er, at der er indgået aftale med Dansk Metal om en ny 3-årig overenskomst. Fremover bliver det muligt at aftale afholdelse af ferie i timer, og det bliver muligt at aftale flekstid. Det er aftalt med Dansk Metal, at fritvalgskontoen stiger 3 procentpoint over overenskomstperioden, således at fritvalgskontoen ender på 7 pct. Genetillæg forhøjes med 1,6% hvert år. Endvidere er der bl.a. aftalt 3 ugers øremærket forældreorlov til faderen og en forlængelse af perioden med ret til løn under sygdom på 2 uger. Overenskomsten med Dansk Metal er en minimallønsoverenskomst, hvor lønnen aftales på virksomheden med den enkelte medarbejder. På kartoffelmelsfabrikker forhøjes minimallønnen med 2,50 kr.  i timen hvert år. På øvrige virksomheden er minimallønnen den timeløn, som gælder for ufaglærte, jf. 3F-overenskomsten. Den samlede omkostningsstigning, som overenskomsten medfører, afhænger derfor af de lønstigninger, som aftales på den enkelte virksomhed.

Forhandlingerne med HK er afsluttet uden resultat fredag, den 19. februar. HK er blevet tilbudt en overenskomstløsning svarende til den aftale, der er indgået med Dansk Metal, men dette har HK ikke ønsket at sige ja til. Parterne har aftalt at rette henvendelse til Forligsinstitutionen med anmodning om, at forligsmanden indkalder parterne til videre forhandlinger.

Forhandlingerne med 3F fortsætter mandag, den 22. februar. 3F har for alle overenskomster varslet arbejdsstandsning fra mandag, den 1. marts ved normal arbejdstids begyndelse. Hvis der ikke opnås enighed om en ny overenskomst mandag, vil der enten bliver aftalt nye forhandlinger, og ellers vil forhandlingerne fortsætte i Forligsinstitutionen under forligsmandens medvirken. Forligsmanden kan mægle mellem parterne, og forligsmanden kan – som en af sine handlemuligheder – vælge at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i 14 dage, hvis forligsmanden skønner, at det kan være hensigtsmæssigt med mere tid for at få en overenskomstaftale på plads.

Vi orienterer pr. mail så snart der er nyt om situationen. Når overenskomsterne er endeligt på plads, vil  vi informere detaljeret om de nye aftaler, ligesom der vil være nye lønoversigter tilgængelige på hjemmesiden. Der vil også blive afholdt medlemsmøder, hvor overenskomstresultaterne bliver gennemgået, og hvor der kan stilles spørgsmål.

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person