Refusion af sygedagpenge

De midlertidige regler om sygedagpengerefusion ved visse former for fravær relateret til COVID-19 er ophørt med virkning fra og med…

De midlertidige regler om sygedagpengerefusion ved visse former for fravær relateret til COVID-19 er ophørt med virkning fra og med 1. marts 2022. Følgende medarbejdere har i perioden fra og med 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 været omfattet af midlertidige regler om sygedagpengerefusion: Fraværsmeldte medarbejdere som…
Medarbejdere, der er konstateret smittet med COVID-19
Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler herom. Medarbejdere, som var konstateret smittet med COVID-19, var fra og med den 23. november 2021 frem til og med 28. februar 2022 omfattet af særlige midlertidige refusionsregler, hvis de var sygemeldte som følge af dokumenteret smitte med COVID-19. I modsætning til tidligere særregel herom var det ikke nok med en realistisk formodning om, at vedkommendes sygefravær skyldtes COVID-19. Det udløste således heller ikke ret til refusion fra første fraværsdag, såfremt den sygemeldte medarbejder var i isolation alene med symptomer på COVID-19.  De tidligere særregler indebar en suspension af arbejdsgiverperioden på 30 dage, som gav arbejdsgiver mulighed for at søge refusion fra første fraværsdag. Første fraværsdag var den dag, hvor den smittede medarbejder ikke kunne møde på arbejde på grund af symptomer på COVID-19, og ikke den dag, hvor vedkommende fik testsvaret. Der vil være ret til tidlig refusion for fravær frem til og med den 28. februar 2022. Er medarbejderen fortsat syg med COVID-19 herefter, afholder arbejdsgiveren som udgangspunkt sygedagpenge i den resterende del af arbejdsgiverperioden.  Bliver en medarbejder syg med COVID-19 den 1. marts 2022 eller senere gælder de sædvanlige regler for sygedagpenge, der som udgangspunkt indebærer en arbejdsgiverperiode på op til 30 kalenderdage ved medarbejderes sygefravær. Læs mere på virk.dk. Som arbejdsgiver kan man altid kræve dokumentation for medarbejderes sygefravær. Medarbejdere har selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med COVID-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. I forbindelse med sygefraværet og efterfølgende ansøgning om refusion efter de tidligere særregler, skal man som arbejdsgiver sikre sig skriftlig dokumentation i form af et positivt testresultat, en tro og love-erklæring eller lignende dokumentation for, at vedkommende er eller har været smittet med COVID-19. Skabelon til tro- og loveerklæring kan findes her.