Test og vaccination af medarbejdere

I takt med at bekæmpelsen af COVID-19 er spidset til og vaccinationsindsatser udrulles over hele verden, kan det give anledning…

I takt med at bekæmpelsen af COVID-19 er spidset til og vaccinationsindsatser udrulles over hele verden, kan det give anledning til tvivl om hvorvidt og i hvilken grad en arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at lade sig henholdsvis teste og vaccinere. Læs mere herunder.
Test
Som arbejdsgiver kan man pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, hvis testningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Dette gælder uanset om den enkelte medarbejder kan fremvise gyldigt coranapas som vaccineret eller ej. Hvad angår hensynet til at begrænse spredning af smitte med COVID-19  kan det generelt gøres gældende over for kollegaer til en smittet, idet arbejdet efter arbejdsmiljølovgivningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer en pligt til i videst muligt omfang at beskytte ansatte mod at blive smittet på deres arbejde. Hensynet kan også gøre sig gældende i forhold til kunder, forretningsforbindelser og andre, der har deres gang i virksomheden og risikerer at blive smittet. Endelig kan hensynet også have en mere overordnet samfundsmæssig karakter, hvis særlige forhold omkring arbejdet gør sig gældende. Dette kan f.eks. være, hvis en ansat arbejder med dyr, hvor der er grund til specifikke forholdsregler eller kan være særlige risici i relation til covid-19, eller hvis en ansat i forbindelse med transport i tilknytning til arbejdet vil kunne udgøre en smitterisiko. Om væsentlige driftsmæssige hensyn kan begrunde et pålæg til en ansat om at blive testet beror på en konkret vurdering, og ikke et hvilket som helst driftsmæssigt hensyn kan begrunde et pålæg om test. Det, at den konkrete medarbejder testes, skal have en væsentlig betydning for virksomhedens drift. Betingelsen om at de driftsmæssige hensyn skal være væsentlige kan alt efter de konkrete omstændigheder f.eks. anses for opfyldt hvis:
  • En virksomhed (eller en del heraf) er på grund af et større smitteudbrud midlertidigt lukket ned, og alle medarbejdere er hjemsendt. Et pålæg om test af de hjemsendte medarbejdere i en sådan situation kan umiddelbart ikke begrundes i et hensyn til at begrænse smittespredningen, men testning kan være afgørende i forhold til, hvornår virksomheden kan planlægge hel eller delvis genoptagelse af driften.
  • En kunde stiller krav om, at produktionen sker under passende foranstaltninger for at holde covid-19 ude. Dette kan f.eks. være tilfældet for en eksportvirksomhed, hvor en udenlandsk importør af fødevarer stiller krav om, at der er truffet særlige forholdsregler mod covid-19 som betingelse for at aftage virksomhedens produkter, hvilket måske endda er et decideret lovkrav i importlandet.
Vurderingen skal foretages i forhold til den enkelte medarbejder og dennes konkrete arbejde og funktion. Arbejdsgiver skal i overensstemmelse med gældende regler informere om, at der vil blive pålagt test for COVID-19 samt om begrundelsen herfor. Den information, der tilgår medarbejderen, skal være så fyldestgørende som muligt, og informationen bør tillige tilgå medarbejderne via repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. En medarbejder, der nægter at efterkomme et sagligt begrundet pålæg om test, kan sanktioneres ansættelsesretligt, hvis medarbejderen vel at mærke forinden er blevet skriftligt informeret om konsekvensen ved manglende opfyldelse af arbejdsgivers anvisninger. Den særlige lovgivning om testning ændrer ikke på, hvordan en arbejdsgiver efter almindelige regler kan reagere over for en medarbejder, som ikke følger sin arbejdsgivers anvisninger. Der kan således blive tale om f.eks. en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet. Ved pålæg om test skal testen så vidt muligt placeres inden for medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, skal virksomheden kompensere medarbejderen økonomisk for den tid, der bruges på testen uden for arbejdstiden. De midlertidige regler, der giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge en medarbejder at lade sig teste, gælder indtil 1. november 2021. En arbejdsgiver kan til enhver tid opfordre en medarbejder til frivilligt at lade sig teste. Hvis en medarbejder møder på arbejde åbenlyst syg, kan virksomheden efter omstændighederne afvise medarbejderens arbejdskraft, så vedkommende lader sig sygemelde. Arbejdsgiverbetalte test og udleverede værnemidler mod covid-19 er skattefrie for medarbejderen.