Test og vaccination af medarbejdere

I takt med at bekæmpelsen af COVID-19 er spidset til og vaccinationsindsatser udrulles over hele verden, kan det give anledning…

I takt med at bekæmpelsen af COVID-19 er spidset til og vaccinationsindsatser udrulles over hele verden, kan det give anledning til tvivl om hvorvidt og i hvilken grad en arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at lade sig henholdsvis teste og vaccinere. Læs mere herunder.
Test
Arbejdsgiver har fra og med 26. november 2021 mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og snarest muligt oplyse virksomheden om resultatet af testen. De nye regler er sammenfaldende med de tidligere særregler, som gjaldt indtil 1. november 2021. Pålægget om test skal være skriftligt samt sagligt og konkret begrundet i arbejdsmiljømæssige hensyn i forhold til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Dette gælder uanset om den enkelte medarbejder kan fremvise gyldigt coranapas eller ej. I forlængelse af testen kan man bede medarbejderen fremvise gyldigt coronapas. Ved fremvisningen bør man sikre sig, at alene QR-koden, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen – og altså hvorvidt coronapasset er gyldigt eller ej – kontrolleres. Så længe coronapasset alene kontrolleres visuelt, er der ikke tale om indsamling af personoplysninger omfattet af persondatareglerne. Hvad angår hensynet til at begrænse spredning af smitte med COVID-19, kan det konkret gøres gældende ved smitteudbrud i virksomheden, idet arbejdet efter arbejdsmiljølovgivningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer en pligt til i videst muligt omfang at beskytte øvrige medarbejdere mod at blive smittet på deres arbejde. Endelig kan hensynet også have en mere overordnet samfundsmæssig karakter, hvis særlige forhold omkring arbejdet gør sig gældende for en konkret medarbejder. Dette kan f.eks. være, hvis en medarbejder arbejder med dyr, hvor der er grund til specifikke forholdsregler eller kan være særlige risici i relation til COVID-19, eller hvis en medarbejder i forbindelse med transport i tilknytning til arbejdet vil kunne udgøre en smitterisiko. Om væsentlige driftsmæssige hensyn kan begrunde et pålæg til en ansat om at blive testet beror på en konkret vurdering, og ikke et hvilket som helst driftsmæssigt hensyn kan begrunde et pålæg om test. Det, at den konkrete medarbejder testes, skal have en væsentlig betydning for virksomhedens drift. Betingelsen om at de driftsmæssige hensyn skal være væsentlige kan alt efter de konkrete omstændigheder f.eks. anses for opfyldt hvis:
  • En virksomhed (eller en del heraf) er på grund af et større smitteudbrud midlertidigt lukket ned, og alle medarbejdere er hjemsendt. Et pålæg om test af de hjemsendte medarbejdere i en sådan situation kan umiddelbart ikke begrundes i et hensyn til at begrænse smittespredningen, men testning kan være afgørende i forhold til, hvornår virksomheden kan planlægge hel eller delvis genoptagelse af driften.
  • En kunde stiller krav om, at produktionen sker under passende foranstaltninger for at holde COVID-19 ude. Dette kan f.eks. være tilfældet for en eksportvirksomhed, hvor en udenlandsk importør af fødevarer stiller krav om, at der er truffet særlige forholdsregler mod COVID-19 som betingelse for at aftage virksomhedens produkter, hvilket måske endda er et decideret lovkrav i importlandet.
Vurderingen skal foretages i forhold til den enkelte medarbejder og dennes konkrete arbejde og funktion. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom som begrundelse. Den information, der tilgår medarbejderen, skal være så fyldestgørende som muligt, og det er en betingelse, at pålæg om test, på virksomheder hvor det er muligt, tilgår medarbejderne gennem tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg mv. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanter orienteres forinden et pålæg om at lade sig teste og orientere arbejdsgiver om resultatet, og at arbejdsgiver skal høre et eventuelt samarbejdsudvalg. Da det er en betingelse at orientere medarbejderrepræsentanter om, at virksomheden vil anvende test, og da behov for test kan opstå pludseligt og løbende, anbefales det, at virksomheden orienterer medarbejderrepræsentanterne om testkrav samtidig med, at disse orienteres om krav om gyldigt coronapas, såfremt virksomheden påtænker at indføre begge dele. En medarbejder, der nægter at efterkomme et sagligt begrundet pålæg om test, kan sanktioneres ansættelsesretligt. Der kan således blive tale om f.eks. en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet. Det er en betingelse for iværksættelse af ansættelsesretlige sanktioner, at medarbejderen i forbindelse med pålægget er skriftligt orienteret herom. Testen skal om muligt foregå i arbejdstiden. Er det undtagelsesvist ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Uanset om testen sker i arbejdstiden eller ej, skal arbejdsgiver afholde medarbejderens udgifter ved at lade sig teste. Det vil sige både eventuel transporttid og tid direkte forbundet med at tage testen samt eventuelle udgifter til transport. Find skabeloner til orientering af medarbejderrepræsentanter her og pålæg om test her. Læs mere om arbejdsgivers mulighed for at stille krav om gyldigt coronapas her. Loven ændrer ikke på, at en arbejdsgiver til enhver tid kan indgå aftale med en medarbejder om frivilligt at lade sig teste. Hvis en medarbejder møder på arbejde åbenlyst syg, kan virksomheden efter omstændighederne afvise medarbejderens arbejdskraft, så vedkommende lader sig sygemelde. Arbejdsgiverbetalte test og udleverede værnemidler mod COVID-19 er skattefrie for medarbejderen.