Menu

Lagt op d. 17. marts 2020

Tidlig sygedagpengerefusion for medarbejdere ramt af COVID-19

Lagt op d. 17. marts 2020

Folketinget har netop vedtaget midlertidig lovgivning, som sikrer sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for fravær relateret til COVID-19.

Efter de normale regler for sygedagpengerefusion får arbejdsgiver først refusion af sygedagpenge efter en periode på 30 kalenderdage – den såkaldte arbejdsgiverperiode.

I loven er det fastslået, at arbejdsgiverperioden suspenderes, så virksomheder har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag i de tilfælde, hvor en medarbejder

  • er sygemeldt pga. COVID-19
  • ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19

Samtidig skal medarbejderen opfylde sygedagpengelovens almindelige regler, herunder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Hvis medarbejderen arbejder helt eller delvist hjemmefra vil sygedagpengene helt eller delvist bortfalde efter lovens almindelige bestemmelser.

På grund af den aktuelle belastning af sundhedssystemet skal der ikke foreligge lægelig dokumentation for, at den sygemeldte er smittet/formodet smittet med COVID-19. Sundhedsmyndighederne antager nu, at alle som enten udviser symptomer eller er omfattet af en særlig gruppe, som konkret er blevet anbefalet hjemmeophold , er smittet. Som arbejdsgiver skal man derfor i stedet kræve, at medarbejderen på tro og love erklærer, at vedkommende er/var fraværende på grund af COVID-19.

Link til tro- og love-erklæring om COVID-19

Loven er vedtaget med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020 og ophører igen 1. januar 2021. Der kan således ansøges om sygedagpengerefusion efter de nye regler fra dette tidspunkt.

For de personer, der er af andre årsager, er uarbejdsdygtige, gælder den almindelige arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor det ikke er muligt at få refusion.

Hvilke personer er omfattet af de midlertidige refusionsregler

Personer, der er smittede af COVID-19, er omfattet af de midlertidige refusionsregler. Der vil ikke kunne ske en konstatering af covid-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med covid-19 skal i stedet udfylde en tro og love-erklæring.

Derudover kan personer, som ikke er uarbejdsdygtige (raske personer) være omfattet af reglerne, hvis de ikke kan varetage arbejdet på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

Som eksempel kan nævnes, at sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, når personer kom hjem fra rejse til et risikoområde (et såkaldt rødt område). Ligeledes anbefalede sundhedsmyndighederne i forbindelse med den oprindelige inddæmningsstrategi hjemmeophold for personer, som havde været i kontakt med en smittet.

Hensigten med loven er at kompensere arbejdsgivere for fraværet i forhold til medarbejdere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold pga. COVID-19. Men reglerne gælder ikke hvis det f.eks. er virksomhedens egne, mere vidtgående, anbefalinger, der følges.

Fraværet for personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at disse personer bliver hjemme for at beskytte personen mod en generel smitterisiko, f.eks. fordi personen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, er ikke omfattet af bestemmelserne. Ældre, gravide og folk med kroniske sygdomme er således ikke omfattet af de midlertidige refusionsregler.

Reglerne omfatter ikke de tilfælde, hvor medarbejderen hjemsendes af arbejdsgiver pga. svigtende ordretilgang eller ved hjemsendelse, hvor arbejdsgiver selv mener, at der er tale om smittefare. De tilfælde hvor en medarbejder selv er symptomfri, men har valgt at gå i karantæne, fordi medarbejderen mener måske at have været udsat for smitte, er heller ikke omfattet.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Spørgsmål og svar om corona-virus/COVID-19”, som du kan finde på følgende link:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

 

Cookie- og privatlivspolitik