Menu

Lagt op d. 22. april 2020

Følg udviklingen og kontakt GLS-A

I forbindelse med COVID-19 krisen opretholder GLS-A sædvanligt aktivitetsniveau. Kontoret vil løbende være bemandet og kan som sædvanligt kontaktes pr. telefon eller mail:
Telefon 87 40 34 00 – mail info@gls-a.dk

Situationen vedrørende COVID-19 udvikler sig dag for dag, og GLS-A opfordrer til, at man løbende holder sig orienteret på den officielle side, som samler alle informationer fra myndighederne www.coronasmitte.dk

Konsekvenserne af COVID-19 og deraf følgende fravær kræver i de fleste tilfælde en konkret vurdering. Kontakt derfor GLS-A for rådgivning.

Lønkompensation

Som alternativ til afskedigelser som følge af COVID-19 kan virksomheden eventuelt anvende den nye lønkompensationsordning, som regeringen netop har indført.

Ordningen omfatter virksomheder, som står overfor at skulle varsle opsigelser af minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder indtil videre fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Hjemsendes medarbejderne efter denne ordning skal virksomheden betale fuld løn til medarbejderne.

Virksomheden skal være opmærksom på en række betingelser for anvendelse af ordningen – bl.a. at der i perioden ikke må afskediges medarbejdere begrundet i virksomhedens økonomi. Læs GLS-A’s vejledning her.

Læs mere og ansøg på www.virksomhedsguiden.dk  

Midlertidig suspension af G-dage

I perioden 27. marts til 31. maj 2020 suspenderes virksomheders pligt til at betale G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse.

For så vidt angår hjemsendelser, der er sket inden lovens ikrafttrædelse på baggrund af hjemsendelsesaftalen mellem GLS-A og 3F ang. corona, skal der dog heller ikke betales G-dage, idet der er tale om en force majeure situation.

Ved opsigelser skal der fortsat betales G-dage, medmindre der er tale om force majeure eller i øvrigt foreligger en bortfaldsgrund. Opsiges en medarbejder f.eks. på grund af omstruktureringer vil der således skulle betales G-dage, når medarbejderen i øvrigt er berettiget hertil.

Sygemelding og karantæne

Fravær på grund af sygdom for medarbejdere, der er ramt af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller har ret til at modtage løn under sygdom efter reglerne i overenskomsterne.

Vær opmærksom på at der ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for fravær relateret til COVID-19. Læs mere HER.

Virksomheden må som udgangspunkt ikke spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Medarbejderen har dog selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med COVID-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. Hvis en medarbejder har oplyst at være smittet med COVID-19, kan I registrere generelle oplysninger (f.eks. at vedkommende er i hjemmekarantæne eller er syg) uden at I kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det kan være berettiget, at der registreres helbredsoplysninger (f.eks. at en medarbejder er smittet med COVID-19), hvis hensynet er, at virksomheden skal træffe nødvendige forholdsregler. Herudover vil det være berettiget, at COVID-19 registreres som fraværsårsag, når det er nødvendigt med henblik på at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Overvej om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås uden.

Hvis en medarbejder ikke er egentlig syg, men ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19 omfattes dette af reglerne for sygdom, f.eks. hvis der anbefales hjemmeophold i 14 dage efter hjemkomst fra udlandet.  Vær opmærksom på at der kan søges refusion fra første fraværsdag.

Ved frivillig isolation er der ikke ret til sygedagpenge eller løn. I det tilfælde vil vedkommende ikke være uarbejdsdygtig i lovgivningsmæssig forstand.

Kan arbejdsgiver pålægge hjemmearbejde, karantæne mv.

Arbejdsgiver har som en del af ledelsesretten mulighed for at pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde.

Regeringen opfordrede oprindelig private virksomheder til at sikre, at flest muligt arbejdede hjemmefra, afspadserede eller holdt ferie. Såfremt arbejdet kan udføres hjemmefra uden større produktivitetstab, anbefales hjemmearbejde fortsat. Som et led i den gradvise genåbning har regeringen samtidig udsendt retningslinjer for hvordan private virksomheder kan genåbne kontorarbejdspladser. Læs mere her

Regeringen opfordrer fortsat til at fysiske møder mv. begrænses mest muligt.

Medarbejderen er forhindret i at møde på arbejde

Hvis en medarbejder ikke vil møde på arbejde af frygt for at blive smittet med COVID-19, er der tale om ulovligt fravær, som kan få ansættelsesretlige konsekvenser. En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne eller selv beslutte at blive væk fra arbejde uden at have en saglig begrundelse.

Der findes en række medarbejdere, som af sundhedsmyndighederne vurderes at have en større risiko ved smitte, f.eks. gravide, kronisk syge og ældre. Bemærk at der i disse tilfælde ikke er tale om sygdom, og disse medarbejdere er ikke fritaget for arbejde. Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling er, at der findes alternative løsninger for disse medarbejdere, f.eks. hjemmearbejde, ferieafholdelse, afspadsering m.v. Der kan ikke søges refusion af sygedagpenge for medarbejdere i risikogruppe, hvis de vælger at blive hjemme.

Hvis en medarbejder ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om karantæne, f.eks. efter medarbejderen er hjemvendt fra udlandet, kan arbejdsgiver på baggrund af en tro og loveerklæring søge om refusion af sygedagpenge for perioden.

Nogle medarbejdere har haft udfordringer med at få passet børn. Det er medarbejderen eget ansvar at finde pasning til børn. Medarbejderen må derfor selv finde en alternativ pasning. Fravær fra arbejdet giver ikke ret til løn eller dagpenge. Regeringen opfordrer til at arbejdsgivere og medarbejdere i fællesskab aftaler løsninger, såsom at medarbejderen arbejder hjemme i det omfang dette er muligt, afspadserer, holder ferie eller feriefridage.

Manglende offentlige transportmuligheder er ikke virksomhedens ansvar. Medarbejderen skal selv sørge for at kunne komme på arbejde. Fravær giver ikke ret til løn eller sygedagpenge.

Rejser til farlige områder

GLS-A anbefaler, at virksomhederne følger sundhedsmyndighedernes vejledning og Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man planlægger forretningsrejser for medarbejdere. Medarbejderen vil have ret til at nægte at rejse, hvis rejsen indebærer at vedkommendes helbred eller liv vil være truet.

Arbejdsgiver kan ikke forbyde en medarbejder at tage på en ferierejse til et område, hvor sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriet fraråder rejser til, hvis der er indgået aftale om ferieafholdelse. Men det vil kunne betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen, og dermed medføre tab af løn. Det samme vil kunne være tilfældet for den karantæne medarbejderen kan blive sat i efter en sådan rejse.

GLS-A anbefaler, at det indskærpes skriftligt overfor medarbejderne, at rejser bør undlades, jf. også udenrigsministeriets rejsevejledning, og at efterfølgende sygdom eller andet fravær kan medføre tab af løn, jf. ovenfor.

Forsinket hjemrejse på grund af COVID-19 fra en ferie er medarbejderens egen risiko. Opstår der forsinkelser i rejsetrafikken eller hindrer lokale myndigheder, at en person kan forlade et område, er det eventuelt efterfølgende fravær fra arbejdet medarbejderens egen risiko, som ikke giver ret til løn eller dagpenge.

Funktionærer kan ikke opsiges uden varsel

Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges på grund af force majeure. Opsigelse af funktionærer kan kun ske med det almindelige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

Hvis en virksomhed får problemer med at beskæftige sine funktionærer som følge af COVID-19, kan man undersøge mulighederne for afspadsering, afholdelse af feriefridage, ferie m.v. Ligeledes kan funktionærer omfattes af lønkompensationsordningen, og hjemsendes med fuld løn.

Mulighed for ferieafvikling mv.

Hvis arbejdsgiver ønsker at en medarbejder holder ferie, skal ferie som udgangspunkt varsles. Restferie skal varsles med 1 måned og hovedferie (3 ugers sommerferie) skal varsles med 3 måneder.

Hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold, såsom akut råvaremangel grundet den nuværende COVID-19 situation, nødvendiggør det, vil de sædvanlige varsler kunne bortfalde.

For så vidt angår feriefridage gælder der ikke tilsvarende varsler, og disse kan derfor pålægges afholdt fra dag til dag.

Har man som arbejdsgiver derimod et ekstraordinært behov for at medarbejderne IKKE afholder deres ferie af hensyn til at opretholde driften under de aktuelle omstændigheder, er dette også muligt som følge af en ny lov, der giver arbejdsgiver mulighed for at udskyde medarbejderes ferie til senere afholdelse. Det kan f.eks. være en virksomhed, der oplever akut mangel på arbejdskraft som følge af et stort antal sygdoms- og/eller karantænetilfælde blandt medarbejderne, eller hvor det pga. de aktuelle omstændigheder er afgørende for driften, at en eller flere specifikke medarbejdere fastholdes i arbejdet. Læs mere her.

Arbejdsmiljø

GLS-A har sammen med 3F lavet en særlig vejledning vedrørende virksomhedernes håndtering af coronavirus. Vejledningen kan findes her.

Særligt vedr. elever

På baggrund af retningslinjerne fra myndighederne holder erhvervsskolerne lukket i en periode.

Hvis din elev skulle have mødt til undervisning og skolen ikke i stedet udbyder online undervisning mv. er det vigtigt at eleven i stedet møder op på praktikstedet og fortsætter uddannelsen der.

Eleven kan ikke blive hjemsendt uden løn, men kan eventuelt pålægges at afholde ferie eller feriefridage. Hvis eleven bliver syg eller ikke kan passe sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne, vil eleven have ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Elever kan desuden omfattes af lønkompensationsordningen, hvis virksomheden anvender denne.

Udeblivelse fra praktikstedet kan blive betragtet som væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Erhvervsskoler der udbyder uddannelser inden for landbrug, gartneri, skovbrug og dyrepasser melder, at de vil forsøge at gennemføre afsluttende prøver. Inden for disse uddannelser er der tale om en projektopgave og et mundtligt forsvar. Nogle skoler har allerede afholdt den mundtlige prøve virtuelt, og de forudser således ikke at uddannelsen bliver forlænget. Såfremt en skole ikke kan afholde afsluttende prøver, og uddannelsen dermed bliver forlænget, kan virksomhed og elev blive enige om at forlænge uddannelsesaftalen. Det er vigtigt, at der er enighed om forlængelsen. I tilfælde hvor en uddannelsesaftale ikke forlænges, optages eleven i skolepraktik. Det gælder også for landbrugsuddannelsen som normalt ikke har skolepraktik.

De elever der er i gang med en uddannelse der kræver en svendeprøve kan få et administrativt svendebrev. Det betyder at uddannelsen ikke bliver forlænget. Såfremt der ikke kan udstedes et administrativt svendebrev, og uddannelsen dermed bliver forlænget, kan virksomhed og elev blive enige om at forlænge uddannelsesaftalen. Det er vigtigt, at der er enighed om forlængelsen. I tilfælde hvor en uddannelsesaftale ikke forlænges, optages eleven i skolepraktik.

Cybersikkerhed ved hjemmearbejde

Center for Cybersikkerhed har udgivet en trusselsvurdering om brugen af hjemmearbejdspladser. Ny trusselsvurdering gør opmærksom på, at cybertruslen også er gældende for brugen af hjemmearbejdspladser, der pga. den aktuelle COVID-19-pandemi anvendes hyppigere end normalt. Den fulde vurdering kan læses på hjemmesiden for Center for Cybersikkerhed.

Kontakt GLS-A

Vi anbefaler, at virksomheder, som påvirkes af COVID-19, kontakter GLS-A og søger rådgivning om de ansættelsesretlige udfordringer, som kan opstå.

Cookie- og privatlivspolitik