Inden virksomheden udbetaler løn under barsel til en mor eller far, bør du tjekke nedenstående:

Opfylder medarbejderen overenskomstens anciennitetskrav?
Medarbejderen har ret til løn under barsel, hvis vedkommende på fødselstidspunktet har været ansat i mindst 9 måneder inden for de sidste 24 måneder.

Har medarbejderen ret til barselsdagpenge?
Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren kan søge refusion af barselsdagpenge hos UdbetalingDanmark.

  • Medarbejderen skal senest være ansat på den første dag i orloven eller dagen før.
  • Medarbejderen skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven.
  • Medarbejderen skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Er medarbejderen genansat efter ledighed, har vedkommende ret til barselsdagpenge, hvis vedkommende ellers ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis medarbejderen ikke har ret til barselsdagpenge?
Når medarbejderen ikke har ret til barselsdagpenge, nedsættes lønnen til medarbejderen tilsvarende.

Medarbejdere udenfor overenskomst
Hvis medarbejderen er ansat i et job, som ikke er omfattet af overenskomst, kan der ydes refusion efter særlige regler fastsat af GLS-A Barseludligning læs mere under punkt 4

Hvornår kan der holdes forældreorlov
Medarbejderen har kun ret til løn under forældreorlov, der holdes inden for barnets første leveår. Holder en forælder udskudt forældreorlov efter at barnet er fyldt 1 år, er der ikke ret til løn, og GLS-A Barseludligning kan ikke udbetale refusion.

Hvor meget skal medarbejderen have i løn under orlov?
Det fremgår af overenskomsten, hvor meget medarbejderen skal have udbetalt i løn under orlov.
For medarbejdere omfattet af overenskomsterne med 3F og Dansk Metal skal medarbejderen under gravidits-, barsels- og fædreorlov have udbetalt normal løn, dog maksimalt kr. 155,50 pr. time. Under forældreorlov skal der udbetales sædvanlig løn, dvs. medarbejderen almindelige løn, dog uden evt. genetillæg.
For medarbejdere omfattet af overenskomsten med HK har medarbejderne ret til fuld løn.

Løn og refusion i forbindelse med søgnehelligdage 
Funktionærer og andre medarbejdere, som er månedslønnede, får løn på søgnehelligdage. GLS-A Barseludligning betaler refusion for løn på søgnehelligdage.
Timelønnede med søgnehelligdagsopsparing får ikke løn på søgnehelligdage. I stedet får timelønnede udbetalt forskud fra søgnehelligdagsopsparingen. For timelønnede betaler GLS-A Barseludligning ikke refusion for søgnehelligdage, men søgnehelligdagsgodtgørelsen indgår i refusionsgrundlaget.

Hvorfor skal der udbetales et forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov?
Når kvinder er på orlov i forbindelse med børnefødsler, får kvinden kun løn under en del af sin orlov. I den del af orloven, hvor kvinden ikke får løn, får hun derfor heller ikke indbetalt pensionsbidrag. Dette kan føre til, at kvinder oplever at have en lavere pensionsopsparing set over et helt arbejdsliv. For at kompensere for dette, har kvinden ret til et forhøjet pensionsbidrag 14 uger efter fødslen. Det forhøjede, ekstra pensionsbidrag fremgår af overenskomsten.

Hvornår er der frist for at søge refusion i GLS-A Barseludligning?
Virksomheden skal søge refusion i GLS-A Barseludligning senest 3 måneder efter at lønudbetalingen er ophørt. Har medarbejderen modtaget sin sidste løn under barsel for en periode frem til f.eks. 15. april, skal refusionsansøgningen være indgivet senest 15. juli.
Der kan – hvis virksomheden ønsker det – søges refusion for hver orlovsperiode for sig. Man er også velkommen til at vente med ansøgningen indtil medarbejderen har afholdt al orlov med ret til løn, men husk at fristen for ansøgning er 3 måneder herefter.