Sygdom og tilskadekomst

Hvis en medarbejder er syg, er det en lovlig fraværsgrund. Medarbejderen har derfor ret til at blive hjemme, hvis vedkommende…

Hvis en medarbejder er syg, er det en lovlig fraværsgrund. Medarbejderen har derfor ret til at blive hjemme, hvis vedkommende ikke kan varetage sit arbejde på grund af sygdom.

Dette punkt omhandler, hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis en medarbejder melder sig syg fra arbejdet. Hvad sker der, når medarbejderen melder sig syg, hvordan skal virksomheden følge op og skal medarbejderen have løn eller sygedagpenge? Alt dette gennemgås nedenfor.

Under GLS-A’s overenskomster med 3F gælder der en særlig opsigelsesbeskyttelse under sygdom. Læs mere nedenfor under den enkelte overenskomst eller under opsigelse.

Udover medarbejderens egen sygdom, kan der også gælde regler for børns sygdom, hospitalsindlæggelse mv. Disse regler gennemgås også herunder.

Kommer en medarbejder til skade i forbindelse med arbejdets udførelse, er der tale om en arbejdsulykke, som skal anmeldes i henhold til de gældende regler herom. Læs mere her.

Hvad er sygdom?
Sygdom er, når medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det vil sige, når medarbejderen er ude af stand til at varetage sit arbejde helt eller delvist på grund af sygdommens indvirkning på arbejdsevnen. En medarbejder kan godt have en sygdom uden, at arbejdsevnen er påvirket. I så fald er medarbejderen ikke uarbejdsdygtig. Sygdom kan være enhver helbredsmæssig udfordring, som påvirker medarbejderens arbejdsevne i en grad, der gør, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde i en kortere eller længere periode. I mange tilfælde vil det være lige til at konstatere, om medarbejderen er uarbejdsdygtig. I tvivlstilfælde kan det være nødvendigt, at det dokumenteres ved en lægeerklæring, at medarbejderen er uarbejdsdygtig. Er medarbejderen uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, er der tale om lovligt forfald. Arbejdsgiver skal i så fald betale sygedagpenge efter sygedagpengelovens regler og eventuelt løn under sygdom.