Graviditet og barsel

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Der sondres mellem ret til fravær og ret til…

Medarbejdere har ret til at holde orlov, når de bliver forældre. Der sondres mellem ret til fravær og ret til betaling, som ikke altid er sammenfaldende og som følger forskellige regelsæt. Derudover skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejdere nyder en særlig beskyttelse i forhold til opsigelse mv. i forbindelse med barsel.

Vær opmærksom på at ovenstående tegning viser fraværs- og dagpengeretten. Ved siden af disse regler kan overenskomsterne, funktionærloven eller individuel aftale under visse betingelser give ret til løn under fraværet. Læs mere om både fraværsret, dagpengeret og eventuelle betalingsforpligtelser nedenfor.

Medarbejdere kan ligeledes have ret til fravær og dagpenge ved dødfødsel eller børns dødsfald. Læs mere her.

Fraværsret
Moderen har ret til graviditetsorlov 4 uger før fødslen og barselsorlov 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet. Fædreorloven kan efter aftale med arbejdsgiver placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen. Orloven skal som udgangspunkt holdes som 2 sammenhængende uger, men kan opdeles i enkeltdage efter aftale med arbejdsgiver. Herudover har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Forældreorloven kan udskydes til senere afholdelse. Medarbejderen har herudover mulighed for at forlænge sin orlov med 8 eller 14 uger. Vælger medarbejderen at forlænge orloven er det muligt at udstrække dagpengebeløbet over denne periode, men det er ikke muligt for at få yderligere dagpenge. Ønsker medarbejderen at udnytte sin ret til at forlænge orloven, skal han oplyse virksomheden om dette indenfor de første 8 uger efter fødslen. Vær opmærksom på, at medarbejderens ret til løn under fraværet er betinget af at arbejdsgiveren modtager fuld refusion af barselsdagpengene. Medarbejderen skal derfor være opmærksom på, at dagpengebeløbet ikke nedsættes før arbejdsgivers refusionsret er ophørt. Vær opmærksom på at ovenstående tegning alene viser medarbejdernes ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet og fødsel. Ved siden af reglerne om fraværsret gælder der regler for dagpengeret. Endelig kan overenskomsterne, funktionærloven eller individuel aftale kan give ret til løn under fraværet. Forældrenes ret til barselsdagpenge er maksimalt 52 uger, og dækker således ikke hele perioden, hvor forældrene har ret til at være fraværende fra arbejdet. Derfor holder mange forældre kun den del af orloven, der er dagpengeberettiget. Se mere under punkt 3. Senest 3 måneder før termin, skal moderen give arbejdsgiver meddelelse om det forventede fødselstidspunkt og om start på graviditetsorloven. Senest 4 uger før fædreorloven forventes at begynde, skal faderen give arbejdsgiver meddelelse om orloven. Senest 8 uger efter fødslen skal forældrene underrette deres respektive arbejdsgivere om, hvor meget orlov de vælger at holde. Herunder også om orloven forlænges eller udskydes.