Overarbejde

Overarbejde er almindeligt forekommende i ethvert ansættelsesforhold, og særligt i de grønne brancher, hvor overarbejde især udføres på bestemte tidspunkter…

Overarbejde er almindeligt forekommende i ethvert ansættelsesforhold, og særligt i de grønne brancher, hvor overarbejde især udføres på bestemte tidspunkter af året, når sæsonen eller vejret kræver det. Som udgangspunkt har en medarbejder pligt til at arbejde over, når det kræves af arbejdsgiver. Medarbejderen kan dog efter omstændighederne afvise at deltage i pålagt overarbejde af rimelige personlige årsager, som f.eks. hentning og pasning af børn, sygdom i familien mv. Et pålæg om overarbejde skal fra arbejdsgivers side altid være sagligt og driftsmæssigt begrundet, og gives i så god tid som muligt.

Der findes ingen generel lovmæssig regulering af overarbejde. Regler om overarbejde findes derimod i arbejdsmiljølovgivningen, hvor der er regler om arbejdstid, som gælder for alle lønmodtagere.

Den såkaldte 48-timers regel udgør loftet for hvor meget overarbejde, der må udføres. En medarbejder må højst arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en referenceperiode på 4 måneder. Overskrides dette loft, kan arbejdsgiver blive pålagt at betale en godtgørelse til medarbejderen. Indenfor GLS-A’s overenskomstområder er referenceperioden 12 måneder og dermed i højere grad tilpasset de grønne branchers behov for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden under hensyn til store sæsonudsving. På GLS-A’s overenskomstområder må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid således ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde målt over en referenceperiode på 12 måneder.

Overenskomstmæssigt overarbejde
Overenskomster indeholder typisk regler om arbejdstid, overarbejdsbetaling og eventuelt varslingsregler. Overarbejde honoreres ofte med overtidstillæg beregnet som en givet procentsats af normallønnen for de første overarbejdstimer og en anden, højere procentsats for yderligere overarbejdstimer. Der kan alternativt være tale om faste tillægssatser eller særlige timesatser i kroner. Derudover kan der også være regler om afspadsering. En arbejdsgiver ikke kan indgå aftaler med sine medarbejdere, der tilsidesætter eller forringer de vilkår, der følger af en overenskomst. Det betyder, at der ikke er adgang til at indgå aftaler om f.eks. en fast timeløn på 160 kr. for både normaltimer og overarbejdstimer, hvis den overenskomstmæssige sats for overarbejdet er 185 kr. pr. time. Dette gælder uanset om medarbejderen samlet set opnår en lønudbetaling, der er på niveau med eller højere end hvis overenskomstens lønsatser var blevet fulgt.