GLS-A Barselsudligning er for alle GLS-A’s medlemsvirksomheder. Ordningen træder i stedet for Barsel.dk, som er den lovbaserede ordning for virksomheder, som ikke er tilsluttet en decentral barselsudligningsordning. I GLS-A har vi valgt løsningen med en decentral barselsudligningsordning, fordi det er det bedste og billigste for GLS-A’s medlemsvirksomheder.

Formålet med ordningen er at udligne virksomhedernes udgifter til løn under barselsorlov. Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder på barselsorlov.

Det er virksomheden – og ikke medarbejderen – der får udbetalt refusion. Barseludligning er obligatorisk for GLS-A’s medlemsvirksomheder og omfatter alle ansatte fra ungarbejder til og med direktør. Selvstændige er ikke omfattet af GLS-A-Barseludligning. Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A-Barseludligning. Bidraget udgør i 2022 0,20 pct. af lønsummen for det foregående kalenderår eller 755,00 kr. pr. fuldtidsmedarbejder.

Overenskomstansatte medarbejdere skal opfylde overenskomstens betingelser for ret til løn under barselsorloven.

For ikke overenskomstdækkede medarbejder gælder et anciennitetskrav på 9 måneder i forbindelse med fødsler.

Virksomheden skal søge og være berettiget til refusion af barselsdagpenge fra det offentlige for den pågældende medarbejder og den omhandlede periode.

Virksomheden kan få refusion for løn udbetalt til lønmodtagere, som er på barsel
En virksomhed kan få refunderet forskellen mellem den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark og den løn, som er udbetalt under barsel, dog højst op til kr. 204 pr. time i 2022.

I refusionsgrundlaget indgår løn (time-, uge- eller månedsløn inkl. eventuelle A-skattepligtige tillæg som f.eks. generelt funktionstillæg, faglært tillæg, personligt tillæg samt generelle tillæg på grundlag af lokale aftaler). Genetillæg som f.eks. forskudttids- og skifteholddriftstillæg, tillæg for overarbejde og lignende udbetales ikke under barsel og indgår derfor ikke i refusionsgrundlaget.

I refusionsgrundlaget indgår endvidere feriepenge, arbejdsgivers pensionsbidrag, søgnehelligdags- fridagsgodtgørelse, fritvalgsopsparing samt værdi af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri kost, fri bil, fri telefon, fri bolig.

Det maksimale refusionsbeløb som er på kr. 204 pr. time fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for GLS-A Barselsudligning. I 2022 udgør den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark kr. 120,68 pr. time.

Der er ret til refusion fordelt i henhold til overenskomstens bestemmelser.

For fødsler, som har fundet sted den 1. august 2022 eller tidligere udbetales der refusion for følgende perioder:

 • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov)* – kun moderen
 • 14 uger efter fødslen (barselsorlov) – kun moderen
 • 2 uger efter fødslen (fædreorlov) – kun faderen
 • Samt 16 ugers forældreorlov 8 uger far, 5 uger mor og 3 uger til deling

*Der ydes refusion efter orlovens faktiske længde (flydende refusionsperiode). Det vil sige, at virksomheden kan få refusion for den faktiske periode, uanset om perioden fra orlovsstart til det faktiske fødselstidspunkt er eksempelvis 2, 4 eller 6 uger.

For fødsler den 2. august 2022 eller senere udbetales refusion for følgende perioder:

 • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov)** – kun moderen
 • 10 uger efter fødslen (barselsorlov) – kun moderen
 • 4 uger efter fødslen (øremærket forældreorlov til moderen)
 • 2 uger efter fødslen (fædreorlov) – kun faderen
 • Samt 16 ugers forældreorlov 8 uger far, 5 uger mor og 3 uger til deling

**Der ydes refusion efter orlovens faktiske længde (flydende refusionsperiode). Det vil sige, at virksomheden kan få refusion for den faktiske periode, uanset om perioden fra orlovsstart til det faktiske fødselstidspunkt er eksempelvis 2, 4 eller 6 uger.

Forældreorlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen.

Forældreorlov skal varsles med 3 uger, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Betalingen af disse 16 uger svarer til den sædvanlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. For at benytte retten til alle 16 uger skal begge forældre være ansat i virksomheden og opfylde anciennitetskravet. Er kun den ene forælder ansat i virksomheden, har far ret til højst 11 uger og mor ret til højst 8 ugers løn under forældreorlov.

Det er en forudsætning for betalingen, ar arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Hvis refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Frist for ansøgning om refusion fra GLS-A Barselsudligning
Fristen for at søge om refusion er 3 måneder efter ophør af lønudbetaling, dvs. ophør af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov, hvor medarbejderen har ret til løn.

Fristen regnes således fra det tidspunkt hvor retten til løn under orlov ophører, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med tidspunktet for ophør af orlov.

Medarbejderen kan stadig efterfølgende have orlov med ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark. Denne del af orloven har ikke noget med ansøgningsfristen at gøre. Læs mere om medarbejdernes barselsrettigheder her.

Har en medarbejder afholdt flere orlovsperioder (for en mor typisk graviditets-, barsel-, og forældreorlov og for en far typisk fædre- og forældreorlov), regnes ansøgningsfristen fra udløbet af den sidste orlovsperiode.

Der benyttes et elektronisk ansøgningsskema til ansøgning om barseludligning. Find ansøgningsskemaet i menuen til venstre eller brug linket www.glsaindberetning.dk.
Log in med virksomhedens medlemsnummer samt cvr-nummer.

Fristen på 3 måneder er ufravigelig. Der bliver ikke givet dispensation.
Ansøgningsfristen på 3 måneder gælder også ved separat ansøgning om refusion af udbetalt løn under enten:

 • Graviditets- og barselsorlov
 • fædreorlov eller
 • forældreorlov

Ring eller skriv til os i god tid, hvis du er i tvivl om, hvornår der senest skal søges om refusion.