GLS-A har introduceret et elektronisk ansøgningsskema til ansøgning om barselsudligning. Find “ansøgningsskema” i menuen ude til venstre eller brug linket www.glsaindberetning.dk. Log ind med virksomhedens medlemsnummer samt CVR-nummer.

GLS-A Barselsudligning er en barselsudligningsordning for alle GLS-As medlemsvirksomheder. Ordningen træder i stedet for Barsel.dk, som er den lovbaserede ordning for virksomheder, som ikke er tilsluttet en decentral barselsudligningsordning. I GLS-A har vi valgt løsningen med en decentral barselsudligningsordning, fordi det er det bedste og billigste for GLS-As medlemsvirksomheder.

Formålet med ordningen er at udligne virksomhedernes udgifter til løn under barselsorlov. Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder på barselsorlov.

Det er virksomheden – og ikke medarbejderen – der får udbetalt refusion. Barseludligning er obligatorisk for GLS-A’s medlemsvirksomheder og omfatter alle ansatte fra ungarbejder til og med direktør. Selvstændige er ikke omfattet af GLS-A-Barseludligning. Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A-Barseludligning. Bidraget udgør i 2021 0,20 pct. af lønsummen for det foregående kalenderår eller 755,00 kr. pr. fuldtidsmedarbejder.

Overenskomstansatte medarbejdere skal opfylde overenskomstens betingelser for ret til løn under barselsorloven.

For ikke overenskomstdækkede ansatte gælder et anciennitetskrav på 9 måneder i forbindelse med fødsler.

Virksomheden skal søge og være berettiget til barselsdagpengerefusion fra det offentlige for den pågældende medarbejder og den omhandlede periode.

Virksomheden kan få refusion for løn udbetalt til lønmodtagere, som er på barsel.

En virksomhed kan få refunderet forskellen mellem den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark og den løn, som er udbetalt under barsel, dog højst op til 198 kr. pr. time i 2021.

I refusionsgrundlaget indgår løn (time-, uge- eller månedsløn inkl. eventuelle A-skattepligtige tillæg som f.eks. generelt funktionstillæg, faglært tillæg, personligt tillæg samt generelle tillæg på grundlag af lokale aftaler). Genetillæg som f.eks. forskudttids- og skifteholddriftstillæg, tillæg for overarbejde og lignende udbetales ikke under barsel og indgår derfor ikke i refusionsgrundlaget.

I refusionsgrundlaget indgår endvidere feriepenge, arbejdsgivers pensionsbidrag, søgnehelligdags- fridagsgodtgørelse, fritvalgsopsparing samt værdi af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri kost, fri bil, fri telefon, fri bolig.

Det maksimale refusionsbeløb som er på 198 kr. pr. time fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for GLS-A Barselsudligning. I 2021 udgør den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark kr. 120,54 pr. time.

Der er ret til refusion fordelt i henhold til overenskomstens bestemmelser:

  • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov)* – kun moderen
  • 14 uger efter fødslen (barselsorlov) – kun moderen
  • 2 uger efter fødslen (fædreorlov) – kun faderen
  • 13 ugers forældreorlov (5 uger far, 5 uger mor og 3 uger til deling)

*For graviditetsorlov påbegyndt fra 1. januar 2021 ydes refusionen efter orlovens faktiske længde (flydende refusionsperiode). Det vil sige, at virksomheden kan få refusion for den faktiske periode, uanset om perioden fra orlovsstart til fødslen er eksempelvis 2, 4 eller 6 uger.

De 13 uger skal afholdes inden 52 uger efter fødslen.

De 13 uger skal varsles med 3 uger, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Betalingen af disse 13 uger svarer til den sædvanlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. For at benytte retten til alle 13 uger skal begge forældre være ansat i virksomheden og opfylde anciennitetskravet. Er kun den ene forælder ansat i virksomheden, har den forælder således maksimalt ret til 8 ugers betaling under forældreorlov.

Det er en forudsætning for betalingen, ar arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Hvordan søger man refusion
Virksomheden skal søge om refusion senest 3 måneder efter orlovens udløb (orlovsperioder med refusion fra GLS-A-Barselsudligning). Har en medarbejder afholdt flere orlovsperioder (for en mor typisk graviditets-, barsel-, og forældreorlov og for en far typisk fædre- og forældreorlov), regnes ansøgningsfristen fra udløbet af den sidste orlovsperiode. Start ansøgningen her.

De 3 måneder er et ufravigeligt krav, der ikke kan dispenseres fra.
Ansøgningsfristen på 3 måneder gælder også ved separat ansøgning om refusion af udbetalt løn under enten:

  • graviditets og barselsorlov
  • fædreorlov eller
  • forældreorlov