GLS-A Barselsudligning er for alle GLS-A’s medlemsvirksomheder. Ordningen træder i stedet for Barsel.dk, som er den lovbaserede ordning for virksomheder, som ikke er tilsluttet en decentral barselsudligningsordning. I GLS-A har vi valgt løsningen med en decentral barselsudligningsordning, fordi det er det bedste og billigste for GLS-A’s medlemsvirksomheder.

Formålet med ordningen er at udligne virksomhedernes udgifter til løn under barselsorlov. Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder på barselsorlov.

Det er virksomheden – og ikke medarbejderen – der får udbetalt refusion. Barseludligning er obligatorisk for GLS-A’s medlemsvirksomheder og omfatter alle ansatte fra ungarbejder til og med direktør. Selvstændige er ikke omfattet af GLS-A-Barseludligning. Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A-Barseludligning. Bidraget udgør i 2024 0,22 pct. af lønsummen for det foregående kalenderår eller 830,00 kr. pr. fuldtidsmedarbejder.

Frist for ansøgning om refusion fra GLS-A Barselsudligning
Fristen for at søge om refusion er 3 måneder efter ophør af lønudbetaling, dvs. ophør af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov, hvor medarbejderen har ret til løn.

Fristen regnes således fra det tidspunkt hvor retten til løn under orlov ophører, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med tidspunktet for ophør af orlov.

Medarbejderen kan stadig efterfølgende have orlov med ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark. Denne del af orloven har ikke noget med ansøgningsfristen at gøre. Læs mere om medarbejdernes barselsrettigheder her.

Har en medarbejder afholdt flere orlovsperioder (for en mor typisk graviditets-, barsel-, og forældreorlov og for en far typisk fædre- og forældreorlov), regnes ansøgningsfristen fra udløbet af den sidste orlovsperiode.

Der benyttes et elektronisk ansøgningsskema til ansøgning om barseludligning. Find ansøgningsskemaet her:  www.glsaindberetning.dk.
Log in med virksomhedens medlemsnummer samt cvr-nummer.

Fristen på 3 måneder er ufravigelig. Der bliver ikke givet dispensation.
Ansøgningsfristen på 3 måneder gælder også ved separat ansøgning om refusion af udbetalt løn under enten:

  • Graviditets- og barselsorlov
  • fædreorlov eller
  • forældreorlov

Ring eller skriv til os i god tid, hvis du er i tvivl om, hvornår der senest skal søges om refusion.