Kontrol af medarbejdere

En arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten kontrollere virksomhedens medarbejdere (indføre kontrolforanstaltninger), når det er nødvendigt af saglige driftsmæssige årsager.…

En arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten kontrollere virksomhedens medarbejdere (indføre kontrolforanstaltninger), når det er nødvendigt af saglige driftsmæssige årsager. Kontrolforanstaltninger kræver imidlertid, at arbejdsgiver overholder både de arbejdsretlige og de persondataretlige regler på området.

Kontrolforanstaltninger dækker bredt over forskellige tiltag og virkemidler til at udføre kontrol af medarbejderne. Det kan f.eks. være tv-overvågning, GPS i firmabiler, adgangslog, overvågning af medarbejdernes brug af internettet og e-mails samt krav til registrering af arbejdstid.

Indførelse af kontrolforanstaltninger er reguleret af både arbejdsretlige og persondataretlige regler. Herudover kan særlovgivning have betydning for rammerne for kontrolforanstaltninger, såsom tv-overvågningsloven. I alle tilfælde kræves, at en kontrolforanstaltning har et sagligt og driftsmæssigt formål, og at medarbejderne oplyses herom, inden kontrolforanstaltningen træder i kraft.

Iværksættes kontrolforanstaltninger uden at reglerne overholdes kan virksomheden blive pålagt bod i Arbejdsretten og bøde eller anden sanktion fra Datatilsynet. TV-overvågningslovens regler påses desuden af politiet og overtrædelser kan medføre bøder.

Arbejdsretlige regler
De arbejdsretlige regler opstiller en række begrænsninger i arbejdsgivers mulighed for uden videre og generelt at kontrollere virksomhedens medarbejdere. Arbejdsgiver skal orientere medarbejderne om iværksættelsen af en kontrolforanstaltning senest 2 uger inden den træder i kraft. Har virksomheden et samarbejdsudvalg skal der forinden orienteres om de påtænkte kontrolforanstaltninger i samarbejdsudvalget og ske en drøftelse her. Tilsvarende skal tillidsrepræsentanten orienteres hvis virksomheden har en sådan. Samarbejdsudvalget eller tillidsrepræsentanten kan ikke modsætte sig indførelse af kontrolforanstaltningerne, men sagen kan rejses fagretligt. Undtagelsesvist kan en kontrolforanstaltning iværksættes uden forudgående varsel, hvis formålet hermed ellers forspildes. I så fald skal medarbejderne orienteres snarest muligt efter iværksættelsen. Enhver kontrolforanstaltning skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og hensyn og have et fornuftigt formål. Kontrolforanstaltninger må ikke være mere vidtgående end nødvendigt for at opnå formålet. Kontrolforanstaltningerne må desuden ikke krænke den enkelte medarbejder, eller volde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper. Det vil i sagens natur derfor altid være en konkret vurdering om en given kontrolforanstaltning er saglig og dermed kan indføres eller opretholdes. Kontakt GLS-A for vejledning i konkrete tvivlstilfælde. Hvis en medarbejder mener, at betingelserne for at indføre eller opretholde en kontrolforanstaltning ikke er opfyldt, kan spørgsmålet behandles fagretligt.