Barseludligning

Her kan du læse om reglerne for GLS-A barseludligning.

Om GLS-A Barseludligning
GLS-A Barselsudligning er for alle GLS-A’s medlemsvirksomheder. Ordningen træder i stedet for Barsel.dk, som er den lovbaserede ordning for virksomheder, som ikke er tilsluttet en decentral barselsudligningsordning. I GLS-A har vi valgt løsningen med en decentral barselsudligningsordning, fordi det er det bedste og billigste for GLS-A’s medlemsvirksomheder. Formålet med ordningen er at udligne virksomhedernes udgifter til løn under barselsorlov. Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder på barselsorlov. Det er virksomheden – og ikke medarbejderen – der får udbetalt refusion. Barseludligning er obligatorisk for GLS-A’s medlemsvirksomheder og omfatter alle ansatte fra ungarbejder til og med direktør. Selvstændige er ikke omfattet af GLS-A-Barseludligning. Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A-Barseludligning. Bidraget udgør i 2024 0,22 pct. af lønsummen for det foregående kalenderår eller 830,00 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Overenskomstansatte medarbejdere skal opfylde overenskomstens betingelser for ret til løn under barselsorloven. Virksomheden skal søge og være berettiget til refusion af barselsdagpenge fra det offentlige for den pågældende medarbejder og den omhandlede periode. Virksomheden kan få refusion for løn udbetalt til lønmodtagere, som er på barsel En virksomhed kan få refunderet forskellen mellem den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark og den løn, som er udbetalt under barsel, dog højst op til kr. 209 pr. time i 2024. I refusionsgrundlaget indgår løn (time-, uge- eller månedsløn inkl. eventuelle A-skattepligtige tillæg som f.eks. generelt funktionstillæg, faglært tillæg, personligt tillæg samt generelle tillæg på grundlag af lokale aftaler). Genetillæg som f.eks. forskudttids- og skifteholddriftstillæg, tillæg for overarbejde og lignende udbetales ikke under barsel og indgår derfor ikke i refusionsgrundlaget. I refusionsgrundlaget indgår endvidere feriepenge, arbejdsgivers pensionsbidrag, søgnehelligdags- fridagsgodtgørelse, fritvalgsopsparing samt værdi af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri kost, fri bil, fri telefon, fri bolig. Det maksimale refusionsbeløb som er på kr. 209 pr. time fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for GLS-A Barselsudligning. I 2024 udgør den maksimale refusion fra Udbetaling Danmark kr. 126,89 pr. time. For funktionærer og andre på månedsløn gives der refusion for helligdage, der falder på hverdage (søgnehelligdage). Det gælder dog ikke for timelønnede ansatte. For både måneds- og timelønnede tæller søgnehelligdage med i orlovsperioden.