Nyt til medlemmer

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter…

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter eller det kan være anden relevant nyhedsstof særligt målrettet vores medlemmer.

DA – FH overenskomstforhandlinger 2023
Hvem er omfattet af en konflikt? GLS-A’s overenskomster udløber 1. marts 2024 og er derfor ikke omfattet af de forhandlinger, som lige nu er i gang på DA – FH-området. GLS-A’s medlemsvirksomheder vil derfor ikke være omfattet af en konflikt – strejke eller lockout. Hvis overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgiverforeningerne under Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og forbundene under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ender i en konflikt, betyder det, at lønmodtagerne vil strejke, og virksomhederne vil etablere lockout. Medarbejdere på virksomheder, som er medlem af arbejdsgiverorganisationer under DA, og som er medlem af en fagforening under FH, vil derfor ikke arbejde. Uorganiserede medarbejdere samt elever/lærlinge vil fortsat skulle arbejde. For de fleste konfliktramte virksomheder vil det betyde, at man ikke vil kunne opretholde normal drift under en konflikt.  Hvordan er processen op til en konflikt?  Overenskomsterne udløber pr. 1. marts 2023. Bliver parterne ikke enige inden da, vil forhandlingerne fortsætte under medvirken af Forligsinstitutionen. Forligsmanden kan udsætte en konflikt i 14 dage, og i eventuelt yderligere 14 dage. Hvis der ikke opnås enighed inden udløbet af en udsættelse eller forligsmanden erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, kan en konflikt træde i kraft på 5. dagen herefter. Tegner der sig et billede af, at der er indgået forlig på de toneangivende minimalløns- og normallønsoverenskomster, kan forligsmanden fremsætte et mæglingsforslag, som samler alle indgåede overenskomstforlig og fastsætter vilkårene for en ny overenskomst på de områder, hvor der ikke er indgået forlig. Et mæglingsforslag skal sendes til urafstemning blandt lønmodtagerne. Stemmer lønmodtagerne nej til et mæglingsforslag, vil en konflikt træde i kraft på 5. dagen efter offentliggørelse af afstemningsresultatet. Hvordan afsluttes en konflikt? Normalt er det vanskeligt for overenskomstparterne at forhandle sig frem til et nyt forlig under en løbende konflikt. Et sandsynligt scenarie er derfor, at en konflikt vil ende med, at regeringen fremsætter et lovforslag, som ophøjer et mæglingsforslag til lov. Konflikten stopper derfor, når Folketinget endeligt har vedtaget loven. Hvordan kan man forberede sig på konflikt? Selvom en konflikt ikke direkte vil berøre GLS-A’s medlemsvirksomheder, skal man være forberedt på, at en konflikt hurtigt vil kunne få store konsekvenser for mange virksomheder. Transport af varer til og fra virksomhederne vil blive berørt. Forsyning af brændstof kan blive et problem. Byggerier vil gå i stå. Det kan blive vanskeligt at få håndværkere til at udføre reparationer m.m. For GLS-A medlemsvirksomheder kan det være en god idé at vurdere, hvordan en eventuel konflikt vil berøre egen virksomhed. En konflikt kan principielt starte fra 1. marts, men kommer der en konflikt, vil det mest sandsynligt blive med start i perioden fra medio marts til medio april. I virksomheden overvejelser kan indgå forsyning af brændstof, leverancer af råvarer og materialer til produktion, servicering af maskiner og udstyr m.m. Hvis en konfliktsituation nærmer sig, kan man overveje at tage kontakt til f.eks. vognmænd og aftagere af virksomhedens produktion for at høre, hvilke konsekvenser en konflikt forventes at få. Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomster GLS-A har en række medlemsvirksomheder, som har tiltrædelsesoverenskomst til f.eks. byggeriets overenskomster eller til transportoverenskomster. Selvom den overenskomst, som virksomheden har tiltrådt, er omfattet af forhandlingerne på DA – FH-området, vil medarbejderne på GLS-A’s medlemsvirksomhed ikke være omfattet af konflikten. Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst vil kun være omfattet af en konflikt, hvis der fra fagforeningens side er sendt en opsigelse af tiltrædelsesoverenskomsten og varslet konflikt efter gældende regler. Hvad skal man gøre, hvis medarbejderne strejker? Medarbejderne på GLS-A’s medlemsvirksomheder skal ikke strejke i tilfælde af en konflikt. Skulle det ske, at medarbejderne alligevel nedlægger arbejdet, vil en sådan arbejdsnedlæggelse være et brud på fredspligten og dermed overenskomststridig. Medlemsvirksomheder, som måtte blive ramt af arbejdsnedlæggelse blandt medarbejderne, skal straks indberette dette til GLS-A. Herefter vil GLS-A efter gældende regler indberette arbejdsnedlæggelsen til FH, og der vil blive afholdt fællesmøde dagen efter med henblik på at få bragt arbejdsnedlæggelsen til ophør. En arbejdsnedlæggelse, som strækker sig ud over dagen for afholdelse af et fællesmøde, vil være bodspådragende for medarbejderne. GLS-A’s sekretariat kan træffes dagligt på telefon 87 40 34 00. Udenfor normal kontortid kan man ved akut behov ringe til en af sekretariatets medarbejdere. Telefonnumre kan findes her.