Nyt til medlemmer

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter…

Her kan du læse særlige nyheder, der kun er tilgængelige for medlemmer af GLS-A. Nyhederne kan have særlig juridisk karakter eller det kan være anden relevant nyhedsstof særligt målrettet vores medlemmer.

Jul og nytår 2022
I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er forskellige i de enkelte overenskomster og afhænger af, om medarbejderne holder fri eller arbejder på helligdagen/fridagen. Se i skemaet hvordan reglerne er for den enkelte dag i den relevante overenskomst. Overenskomstfastsatte fridage – reduktion af arbejdstid Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F, Dansk Metal samt HK Privat indeholder bestemmelser om overenskomstfastsatte fridage. Det vil sige dage, hvor det er bestemt i overenskomsten at medarbejderne har fri. Det kan f.eks. være juleaftensdag (24. december) og nytårsaftensdag (31. december). Hvis juleaftensdag er en fridag, har medarbejderne som udgangspunkt ret til at holde fri. Falder der en overenskomstfastsat fridag i en uge, skal arbejdstiden reduceres i den pågældende uge med det antal timer, medarbejderen normalt arbejder den pågældende dag. Se dog de særlige regler for medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr samt i butik nedenfor. Søgnehelligdage – reduktion af arbejdstid Søgnehelligdage er helligdage, der falder på hverdage. I forhold til overenskomstens regler udløses der kun betaling fra SH-kontoen, hvis søgnehelligdagen falder på en hverdag, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde. Falder der en søgnehelligdag i en uge skal arbejdstiden reduceres i den pågældende uge med det antal timer, medarbejderen normalt arbejder den pågældende dag. Se dog de særlige regler for medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr samt i butik nedenfor. Betaling fra SH-kontoen (SH-forskud) For timelønnede medarbejdere, der modtager udbetaling fra SH-kontoen på søgnehelligdage og overenskomstfastsatte fridage, udgør forskudsbeløbet medarbejderens sædvanlige løn. Dvs. den timeløn medarbejderen ville have oppebåret såfremt medarbejderen havde været på arbejde, inklusive faste tillæg men eksklusive genetillæg. Der kan mellem virksomheden og medarbejderne aftales andre forskudsbeløb. Forskudsbeløb for 1. januar 2023 udbetales af opsparingen for kalenderåret 2022. Særligt vedr. arbejdstidsreduktion ved pasning af dyr For medarbejdere beskæftiget med pasning af dyr (jordbrugsoverenskomsten) kan søn- og helligdage samt overenskomstfastsatte fridage indgå i den normale arbejdstid. Den enkelte medarbejder har ret til at holde fri hver 3. søn- og helligdag, hvis medarbejderen ønsker det. Der gælder særlige regler for reduktion af arbejdstiden i forbindelse med søgnehelligdage og overenskomstfastsatte fridage for medarbejdere, der normalt arbejder sådanne dage. Antallet af normaltimer i planlægningsperioden skal reduceres med 7,4 timer pr. SH-dag og overenskomstfastsat fridag, der indgår i perioden. Strækker planlægningsperioden sig over både jul og nytår skal arbejdstiden i planperioden derfor reduceres med 7,4 timer da 2. juledag falder på en mandag. Medarbejdere, der arbejder med pasning af dyr i normal arbejdsturnus på søn- og helligdage betales med almindelig timeløn samt et tillæg på kr. 288,17 pr. dag. Særligt vedr. arbejdstidsreduktion ved HK - arbejde i butik For medarbejdere beskæftiget i butik (butikker med detailsalg af særlige varer og særlige butikker, såsom blomsterbutikker, havecentre, forlystelsesparker, dyreparker m.v.) kan der ligeledes lægges normaltimer på søn- og helligdage samt på overenskomstfastsatte fridage. For medarbejdere i butikker, der holder åbent jule- og nytårsaftensdag samt 1. juledag og 2. juledag, og som arbejder i normal arbejdsturnus disse dage betales normal løn samt et tillæg på kr. 59,54 pr. time. Medarbejderens ugentlige arbejdstid skal reduceres med et antal timer for hver søgnehelligdag i planlægningsperioden. Det gælder på juleaftensdag, 1. og 2. juledag, samt for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, butikken lukker tidligere end normalt. Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, så medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:
  • over 10 timer reduceres med 3,5 timer
  • over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  • over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  • over 30 timer reduceres med 7,0 timer
  • 37 timer reduceres med 7,5 timer
  1. søgnehelligdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag i den pågældende uge eller planperiode.
Fridag HK – kontor For medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten er juleaftens- og nytårsaftensdag fridage med løn, når disse falder på en normal arbejdsdag. Generelt vedr. ferieafholdelse mellem jul og nytår I 2022 kan der holdes ferie på hverdagene mellem jul og nytår, dvs. den 27., 28., 29 og. 30. december. Varsling Ferie i forbindelse jul og nytår skal varsles af arbejdsgiver så tidligt som muligt, dog senest 1 måned før. Ferie kan ikke pålægges medarbejderen, hvis ikke varslet overholdes. Arbejdsgiver kan varsle ferie, der endnu ikke er optjent, så længe den pågældende ferie er vil være optjent på afholdelsestidspunktet. Eksempel: En medarbejder er ansat 1. oktober 2022, og arbejdsgiver ønsker, at medarbejderen holder ferie den 27. – 30. december. Medarbejderen har ikke optjent ferie i et tidligere ansættelsesforhold. Medarbejderen har optjent 2,08 feriedage i oktober og 2,08 feriedage i november. Arbejdsgiveren varsler den 15. november 4 dages ferie til afholdelsen den 27. – 30. december. På varslingstidspunktet har medarbejderen kun optjent 2,08 dage (i oktober), men når medarbejderen skal afholde de 4 feriedage i december, har medarbejderen også optjent 2,08 dage i november, altså i alt 4,16 dage. Medarbejderen kan derfor pålægges at holde 4 dages ferie mellem jul og nytår. Når virksomheden holder ferielukket Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår, skal virksomheden huske at gemme en del af medarbejderens optjente feriedage til brug for juleferien, og at varsle ferien. Varsling af ferie i forbindelse med jul og nytår skal ske med mindst en måneds varsel. Varsling skal derfor ske senest i november måned. Varsler virksomheden ikke ferien rettidigt, skal virksomheden betale løn under ferielukningen. Virksomheden kan kræve at medarbejdere holder ferie under ferielukningen, uanset om medarbejderne har optjent nok betalt ferie til lukningsperioden eller ej. Det kræver dog at hele virksomheden holder lukket. Endvidere har virksomheden pligt til at reservere optjent betalt ferie til dagene. Ellers skal virksomheden betale løn til medarbejderen for de pågældende dage. Det kan betyde, at virksomheden er nødt til at sige nej til at medarbejderen kan holde ferie forud for lukningsperioden. Virksomheden kan i særlige tilfælde have pligt til at give forskudsferie til medarbejdere, der har været ansat hele det forudgående ferieår. Det gælder dog kun såfremt det på grund af ferielukningens længde og placering ikke er muligt at reservere nok optjent ferie til at dække hele lukningen. For så vidt angår medarbejdere, der får ferie med løn, men som ikke har optjent betalt ferie til lukningen, og som ikke har ret til forskudsferie, kan arbejdsgiveren trække medarbejderne i løn under ferielukning. Der trækkes med 4,8% af månedslønnen pr. feriedag. Feriefridage I stedet for at varsle ferie kan arbejdsgiveren fastlægge, at der skal afholdes optjente feriefridage. For timelønnede holdes feriefridage med udbetaling fra SH-kontoen, månedslønnede og funktionærer samt funktionærlignende ansatte holder fri med sædvanlig løn. Feriefridage er ikke omfattet af ferielovens varslingsregler og kan derfor fastsættes fra dag til dag. Elever under erhvervsuddannelse og ferie For elever gælder særlige regler vedrørende ferie omkring jul og nytår. Hvis en virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, har elever, der har påbegyndt læreforholdet efter 1. november, ret til ferie med løn i 5 dage under julelukningen. Dette gælder alle elever under erhvervsuddannelse. Hertil kommer særlige rettigheder efter overenskomsten: Jordbrugs- og gartneri- og planteskoleoverenskomsten: Hvis et læreforhold er begyndt 1. november 2022 eller senere, og ret til ferie ikke på anden måde er erhvervet, har eleven ret til en uges ferie med løn i forbindelse med den førstkommende jule- nytårsperiode efter læreforholdets start. Ferien placeres så den passer bedst muligt med virksomhedens drift. Golfoverenskomsten: Hvis et læreforhold er begyndt 1. november 2022 eller senere, og ret til ferie ikke på anden måde er erhvervet, har eleven ret til to ugers ferie med løn i forbindelse med den førstkommende jule- nytårsperiode efter læreforholdets start. Ferien placeres så den passer bedst muligt med virksomhedens drift.