Tilbage til oversigt
8. januar 2021

Nye skærpede krav til opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske medarbejdere

Folketinget har kort før jul vedtaget en række ændringer i udlændingeloven, som er trådt i kraft den 1. januar. Ændringerne skærper kravene til opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske medarbejdere.

Krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Efter følgende ordninger er det nu et krav, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto:

 • Praktikantordningen
 • Fodermestre og driftsledere
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for faglærte
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Fast track-ordningen
 • Forskere
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning

Den danske bankkonto skal oprettes inden for 90 dage fra indrejsetidspunktet, hvis udlændingen er indrejst i Danmark efter, at udlændingen er meddelt arbejdstilladelse, eller inden for 90 dage fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse i andre tilfælde. Udlændinge, der på ansøgningstidspunktet allerede har opholdstilladelse af mindst 3 måneders varighed, er ikke omfattet af 90 dages-fristen. Når den danske bankkonto er oprettet, skal lønnen udbetales hertil. Sker det ikke, vil udlændingens opholdstilladelse blive inddraget.

Reglerne gælder for opholds- og arbejdstilladelser til førstegangsansøgninger indgivet fra 1. januar 2021.

Krav om aflønning i likvide midler

For de ovennævnte ordninger er det desuden fastsat, at kun løn i likvide midler kan indgå i vurderingen af, om kravet til lønniveau i erhvervsordningen er opfyldt, når Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vurderer, om ansættelsen sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det er således kun løn, der udbetales i form af lønkroner, der medgår i vurderingen, og ikke løn som gives i naturalier, f.eks. kost og logi, fri telefon, fri bil mv.

Reglerne gælder for opholds- og arbejdstilladelser til førstegangsansøgninger indgivet fra 1. januar 2021.

Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Efter følgende ordninger stilles der nu krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer, som skal arbejde ved samme virksomhed, som hovedpersonens opholds- og arbejdstilladelse er stedfæstet til eller til en virksomhed tæt forbundet hermed:

 • Fodermestre og driftsledere
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for faglærte
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Fast track-ordningens beløbsspor, uddannelsesspor og korttidsspor
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning
 • Trainees

Vær opmærksom på, at kravet om særskilt arbejdstilladelse omfatter alle ansøgninger indgivet efter 1. januar 2021, herunder både førstegangsansøgninger og ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser.

Ved ansøgning om særskilt arbejdstilladelse til SIRI skal der vedlægges en ansættelseskontrakt. Det er en betingelse, at ansættelsen sker på mindst 30 timer ugentligt, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Det er gebyrfrit at indgive en ansøgning om arbejdstilladelse som medfølgende familiemedlem, og der skal ikke optages biometri i forbindelse med indgivelse af ansøgningen.

Flere kontrolbeføjelser til SIRI

Efter de nye regler har SIRI fået tillagt flere beføjelser til at kontrollere, at udlændingereglerne overholdes af de virksomheder, som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. SIRI har efter de nye regler bl.a. fået mulighed for at gennemføre udadgående kontrolaktioner.

Har du spørgsmål til reglerne, kan GLS-A kontaktes på +45 87403400 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
person writing on white paper