Tilbage til oversigt
1. juli 2020

Straffen skærpes for brug af illegal arbejdskraft

Folketinget har vedtaget en ændring af udlændingeloven, som medfører, at straffen for brug af illegal arbejdskraft skærpes. Ændringen træder i kraft 1. juli 2020.

Ifølge lovforslaget vil regeringen det illegale arbejdsmarked til livs, hvor mennesker uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med en arbejdstilladelse arbejder til meget lave lønninger.

De nye strafregler indebærer bøder på forskelligt niveau afhængig af, hvilken overtrædelse, der er tale om.

Er overtrædelsen begået simpelt uagtsomt og foreligger der ikke skærpende omstændigheder fastholdes det hidtidige bødeniveau på 10.000 kr. pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned. Det gælder uanset om overtrædelsen er begået som led i udøvelse af erhvervsvirksomhed eller ej.

Hvis der er skærpende omstændigheder stiger bødeniveauet, jf. skemaet nedenfor. Bødetaksten er pr. påbegyndt måned pr. beskæftiget udlænding.

 

Hidtidigt bødeniveau Nyt niveau i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed Nyt niveau udenfor udøvelse af erhvervsvirksomhed
Overtrædelsen begået forsætligt 25.000 kr. 50.000 kr. 25.000 kr.
Overtrædelsen begået groft uagtsomt 15.000 kr. 30.000 kr. 15.000 kr.
Ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel 25.000 kr. 50.000 kr. 25.000 kr.
Udlændingen har ikke ret til at opholde sig i landet 20.000 kr. 40.000 kr. 20.000 kr.
Flere skærpende omstændigheder Skærpet bøde Skærpet bøde Skærpet både

 

Tilbage til oversigt