Tilbage til oversigt
29. april 2021

Udenlandske praktikanters arbejdstid og overarbejde

Når virksomheder ansætter udenlandske praktikanter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en stilling med et uddannelsesmæssigt sigte, som har til formål at supplere praktikantens påbegyndte uddannelse i hjemlandet.

SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) lægger bl.a. vægt på, at der under opholdet er en eller flere personer til stede på arbejdspladsen, som kan oplære praktikanten. Virksomheden skal derfor være godkendt som praktikplads under den danske erhvervsuddannelse. Derudover skal der lægges vægt på det uddannelsesmæssige formål, og praktikanten skal derfor gennem praktikperioden have varierende arbejdsopgaver.

En praktikants arbejdstid udgør 37 timer ugentligt, hvilket følger af overenskomsterne. De 37 timer er således den normale ugentlige arbejdstid, som SIRI giver opholds- og arbejdstilladelse til. Det klare udgangspunkt efter arbejdstilladelsen er, at praktikanten kun må arbejde i 37 timer ugentligt, og at ansættelsen i øvrigt sker efter sædvanlige danske vilkår.

Ifølge SIRI må overarbejde for praktikanter alene finde sted i mindre omfang. Overarbejdet må derfor ikke planlægges systematisk eller forekomme i kontinuerligt omfang. Ifølge SIRI må overarbejde kun finde sted i mindre omfang i forbindelse med sædvanligt sæsonbetonet arbejde, hvor virksomhedens øvrige ansatte udfører overarbejde, og hvor der er en driftsmæssig begrundelse for praktikantens overarbejde.

Flere virksomheder oplever, at praktikanterne selv efterspørger flere arbejdstimer. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse timer stadig vil blive betragtet som overarbejde, og at praksis for begrænsning af overarbejde stadig gælder. Det er således ikke lovligt at give praktikanten flere timer, selvom det alene er den pågældende selv, som ønsker det.

Hvis SIRI vurderer, at overarbejdet har et videre omfang end tilladt, vil SIRI anse opholds- og arbejdstilladelsens betingelser for overtrådt. SIRI gennemfører løbende en kontrol af praktikanternes løn- og arbejdstid. Det sker bl.a. ved sammenkøring af oplysninger fra offentlige registre som f.eks. eIndkomst.

Hvis SIRI ved kontroller skønner, at arbejdstiden ligger ud over det sædvanlige, vil SIRI som udgangspunkt foretage en høring med henblik på at undersøge forholdene. Det kan i sidste ende medføre, at sagen overgives til politiet med henblik på, at der rejses tiltale i sagen. Praktikanten kan miste sin opholdstilladelse, ligesom praktikstedet kan blive straffet. Straffen for praktikstedet kan være bøde på op til 50.000 kr. pr. påbegyndt måned pr. praktikant og/eller fængsel i indtil 2 år. I særligt skærpende situationer kan bøden være større.

Har du spørgsmål vedr. udenlandske praktikanter kan GLS-A kontaktes for nærmere vejledning.

Tilbage til oversigt