Tilbage til oversigt
4. oktober 2017

Afspadsering og overarbejde i forhold til dagpenge

Det har tidligere været således at overarbejde udført indenfor de seneste 3 måneder før en ledighedsperiode (såkaldt overskydende timer) blev modregnet i dagpengene med op til 185 timer svarende til 5 uger uden dagpenge.

Disse regler er nu afskaffet, hvilket betyder, at en medarbejder kan have betalt overarbejde frem til fratrædelsen uden at det påvirker retten til dagpenge. Såfremt medarbejderen ikke fratræder ved udgangen af en måned, kan overarbejde dog stadig få indflydelse på dagpengene.

Arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt månedsvist og i timer. For fuldtidsforsikrede svarer det til 160,33 timer om måneden ved fuld ledighed. Har den ledige haft anden indtægt, holdt ferie eller lignende fradrages dette i de udbetalte dagpenge den pågældende måned. Det medfører at såfremt en medarbejder, som er opsagt til fratrædelse midt på en måned, har haft overarbejde i den pågældende måned, sker der fradrag med det samlede antal arbejdstimer.

Et eksempel:

En medarbejder har sidste arbejdsdag d. 14. i en måned. Vedkommende har fra d. 1 til den 14. i samme måned arbejdet 100 timer, og således haft en del overarbejde.

Der kan alene udbetales supplerende dagpenge svarende til 60,33 timer i den samme måned. Det er uden betydning for dagpengeretten om medarbejderen har haft overarbejde i den foregående måned. Udbetales overarbejde hidrørende fra foregående måneder i forbindelse med fratrædelsen, modregnes det ikke i dagpengene.

Det har altså ikke længere nogen betydning for retten til dagpenge hvorvidt medarbejderen har haft overarbejde i tiden frem til fratrædelsen. Dog er det ikke helt ligegyldigt for en timelønnet medarbejder, som har haft overarbejde frem til fratrædelsen, om vedkommende fratræder i løbet af måneden eller til udgangen af en måned. Vedkommendes ret til supplerende dagpenge reguleres forholdsmæssigt i den indeværende måned.

Dagpengereglerne har ingen indflydelse på de overenskomstmæssige regler om opsigelse og afspadsering. Vær dog opmærksom på at en medarbejder efter omstændighederne kan have en interesse i at få overarbejde udbetalt og i at fratræde til udgangen af en måned.

Regler om G-dage ved fratrædelse kan du læse her.

Tilbage til oversigt