Tilbage til oversigt
12. februar 2021

Arbejdstidens lægning ved pasning af dyr

Foranlediget af en række konkrete sager skal GLS-A hermed præcisere overenskomstens regler for arbejdstidens lægning ved pasning af dyr.

Arbejdstiden ved pasning af dyr kan lægges over en periode på op til 8 uger, hvor en fuldtidsansat gennemsnitlig skal have 37 timer pr. uge i perioden. Det svarer til, at man over en periode på 8 uger kan lægge 296 normaltimer. Timerne kan placeres døgnet rundt alle ugens dage. Når der ligger normale arbejdstimer om natten, på lørdage og på søn- og helligdage, skal der betales tillæg. Er en medarbejder månedslønnet betales sædvanlig månedsløn (beregnet som 160,33 x timelønnen) uanset antal faktiske normaltimer i måneden, som vil variere. Månedslønnede skal ikke have SH-tillæg, fordi de modtager sædvanlig månedsløn også i måneder med søgnehelligdage og feriefridage. Timelønnede afregnes pr. præsteret normaltime med SH-tillæg på 6,75%.

Planlægger en virksomhed i en turnus på f.eks. 2 uger, udgør antallet af normaltimer i en turnus 74 timer. Er turnus i stedet på 3 uger, er antallet af normaltimer i en turnus 111 timer. Arbejdes der udover antallet af normaltimer i en turnus, er der tale om overarbejde, som skal honoreres med overarbejdsbetaling.

Ved fastsættelse af normaltimerne i en turnus skal der tages højde for fridage i perioden. Antallet af normaltimer i en turnus skal reduceres, når der er ferie eller feriefridage. Ligeledes skal normaltimer i turnus reduceres, nå der er søgnehelligdage og overenskomstfastsatte fridage. Reduktionen udgør 7,4 timer pr. dag. Har en virksomhed en turnusperiode på f.eks. 2 uger, og der er 1 søgnehelligdag i perioden, er der 66,6 normaltimer i turnusperioden (74 minus 7,4 timer). En staldmedarbejder har således ret til 5 ugers årlig ferie, 5 årlige feriefridage samt et antal fridage svarende til årets søgnehelligdage og overenskomstfastsatte fridage. Hvis medarbejderen ønsker det, har medarbejderen ret til at holde mindst hver 3. søndag og helligdag arbejdsfri.

Præciseringen vil fremgå af de relevante bestemmelser i jordbrugsoverenskomsten pr. 1. marts 2021.

Kontakt GLS-A vedr. spørgsmål hertil og rådgivning om arbejdstidens lægning.

Tilbage til oversigt