Tilbage til oversigt
13. oktober 2021

De økonomiske vismænd foreslår en sænkning af beløbsgrænsen

I den netop offentliggjorte vismandsrapport konstaterer de økonomiske vismænd, at den øgning af den strukturelle beskæftigelse, som regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere 1” giver, kun netop modsvarer de negative strukturelle effekter af retten til tidlig pension. Samtidig konstateres det, at de tidligste effekter af reformudspillet først kommer i 2023 og derfor ikke bidrager til den mangel på arbejdskraft, som vi oplever lige nu.

Muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft indgår ikke i regeringens udspil. Ifølge vismændene bidrager udenlandsk arbejdskraft til at mindske konsekvenserne på dansk økonomi af konjunkturudsving, og det er hensigtsmæssigt at overveje mulighederne for at tiltrække yderligere udenlandsk arbejdskraft i den aktuelle situation. En lavere beløbsgrænse kan øge indvandringen af højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-EU-lande strukturelt.

Fagbevægelsen slår sig konsekvent i tøjret, når talen kommer på udenlandsk arbejdskraft som et bidrag til at forhøje arbejdsudbuddet. For nylig skrev 3F’s forbundssekretær i et debatindlæg i Altinget, at udenlandsk arbejdskraft giver risiko for social dumping. ”Erfaringerne fra de senere år viser os, hvor meget fusk og usle arbejdsvilkår, der bedrives når sagesløse udlændingen hentes ind i store busser til byggepladser, rengøringsselskaber og på transportområdet”. Yderligere påstås det, at udenlandsk arbejdskraft presser danske lønmodtageres løn og arbejdsvilkår.

De økonomiske vismænd tager en noget mere nuanceret vurdering af spørgsmålet om den udenlandske arbejdskrafts indflydelse på vilkårene på det danske arbejdsmarked. En tidligere undersøgelse viser nemlig, at de fordelingsmæssige konsekvenser sandsynligvis er begrænsede. Samtidig anviser vismændene, at f.eks. størrelsen på beløbsgrænsen kan gøres konjunkturafhængig, således at grænsen er lav, når den økonomiske aktivitet er høj og modsat højere, når aktiviteten og efterspørgslen efter arbejdskraft er lavere.

Tilbage står, at der vist efterhånden ikke er meget andet tilbage end almindelig socialdemokratisk fagforeningsideologi, når man fra lønmodtagerside konsekvent afviser, at mere lempelige regler for udenlandsk arbejdskraft kan gavne det danske arbejdsmarked og dermed det danske samfund som helhed.

Tilbage til oversigt
brown field near tree during daytime