Tilbage til oversigt
23. marts 2023

Forligsmanden fremsætter mæglingsforslag

Forligsmanden har efter weekenden gennemført drøftelser med DA og FH om fremsættelse af et mæglingsforslag, som omfatter fornyelsen af overenskomster under DA og FH paraplyen, som udløber 1. marts 2023. Fornyelsen gælder for en 2 årig periode.

GLS-A’s overenskomster udløber 1. marts 2024 og er derfor ikke omfattet af mæglingsforslaget.

Foreløbigt foreligger der en skitse til et mæglingsforslag. Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 98 pct. af de omfattede lønmodtagere.

For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster.

Forligsmanden forventer at fremsætte det endelige mæglingsforslag lørdag, den 25. marts 2023. Resultat af afstemningen skal foreligge onsdag, den 12. april 2023. Det forventes at være en formalitet, at resultatet godkendes på arbejdsgiverside. Ved urafstemning på lønmodtagerside kan et mæglingsforslag forkastes, hvis et flertal af de afgivne stemmer er imod. Hvis et flertal stemmer nej, kræves det, at mindst 35 pct. af samtlige stemmeberettigede har stemt imod forslaget.

Hvis mæglingsforslaget bliver vedtaget, træder overenskomsterne i kraft med virkning fra 1. marts 2023. Hvis mæglingsforslaget bliver forkastet, træder konflikt i kraft på 5. dagen efter at afstemningsresultatet foreligger, dvs. den 17. april 2023.

GLS-A har til medlemsvirksomhederne udarbejdet en vejledning om konflikt og konfliktberedskab, som kan finde her.

I hovedtræk indebærer mæglingsforslaget følgende:

 • Minimallønssatser forhøjes med 4,50 kr. pr. time 1. marts 2023 og 1. marts 2024.
 • Normallønssatser forhøjes med 6,00 kr. pr. time 1. marts 2023 og med 5,75 kr. 1. marts 2024.
 • Lønsatser til elever forhøjes med 4,5 pct. 1. marts 2023 og 3,5 pct. 1. marts 2024.
 • Genetillæg, bl.a. holddriftstillæg forhøjes med 4,5 pct. 1. marts 2023 og 1. marts 2024.
 • 1. juni 2023 hæves arbejdsgivers pensionsbidrag med 2 pct.-point og lønmodtagers bidrag reduceres tilsvarende.
 • Barselspensionsbidraget forhøjes.
 • Bidraget til fritvalgskonto forhøjes pr. 1. marts 2024 med 2 pct.-point.
 • Retten til løn under barsel forlænges med 4 uger.
 • Dækning af løntab ved uddannelse omfattet af tilskud fra kompetencefonde forhøjes.
 • Mulighed for udpegning af uddannelsesrepræsentant på virksomheden.
 • Tillidsrepræsentanter får mulighed for at mødes med nyansatte.
 • Bidraget til uddannelsesfonde forhøjes med 10 øre pr. præsteret arbejdstime.
 • Kroneloft i forbindelse med sygdom m.v. forhøjes med 2 x 4,50 kr.
 • Fokus på arbejdsmiljø, herunder især natarbejde, hvor skal ske forbedring, hvilket kan indebære indskrænkningerne i mulighederne for lange nattevagter og mange nattevagter i træk.
 • Anbefaling til ATP om forhøjelse af ATP-bidrag forhøjes til 3.564 kr. årligt fra 1. januar 2024.
Tilbage til oversigt