Tilbage til oversigt
15. marts 2023

Forligsmanden har udskudt konflikt på DA – FH-området i yderligere 14 dage

Forligsmand Jan Reckendorff meddelte mandag, at de varslede arbejdsstandsninger på DA – FH-området til ikrafttræden 1. marts 2023 er udsat i yderligere 14 dage fra den 15. marts 2023.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Der bliver løbende indgået mange nye overenskomstaftaler. Ifølge en opgørelse fra DA er den samlede forligsprocent oppe på over 85. De overenskomstparter, som endnu ikke har aftalt nye overenskomster, har med udsættelsen tid og mulighed for at forsøge at blive enige. Det forventes, at forligsmanden på et tidspunkt vil samle alle indgåede forlig og fastsætte vilkårene på de områder, hvor der ikke måtte blive indgået forlig i et mæglingsforslag, som vil blive sendt til samlet urafstemning.

GLS-A’s overenskomster udløber først pr. 1. marts 2024 og er således ikke en del af de overenskomstforhandlinger, som finder sted lige nu. Se nærmere information herom på GLS-A’s hjemmeside (klik her).

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents