Tilbage til oversigt
21. juni 2016

Fratrædelsesgodtgørelse – ikke til fleksjobbere

En faglig voldgift har netop afgjort, at personer ansat i fleksjob, der efter en opsigelse overgår til ledighedsydelse, ikke har ret til fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens bestemmelser herom.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat i fleksjob, og som blev opsagt på grund af nedskæringer. Medarbejderens anciennitet berettigede hende til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt de øvrige betingelser også var opfyldt. Det fremgår af overenskomsten, at medarbejderen skal oppebære dagpenge på fratrædelsestidspunktet, for at være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Den pågældende medarbejder overgik efter opsigelsen til ledighedsydelse. Personer ansat i fleksjob kan ikke oppebære dagpenge, idet de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Da GLS-A afviste kravet om betaling af fratrædelsesgodtgørelse, anlagde 3F en faglig voldgift for at få spørgsmålet afgjort.

Under sagen kom det frem, at bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse oprindelig blev indført i industriens overenskomster. På dette overenskomstområde blev der efterfølgende indgået en aftale om at fratrædelsesgodtgørelse også skal tilfalde medarbejdere, der efter opsigelsen modtager sygedagpenge, holder ferie eller er på kursus. Af samme årsag har en faglig voldgift på industriens område tidligere afgjort, at medarbejdere, der overgår til ledighedsydelse efter opsigelse, har krav på fratrædelsesgodtgørelse. På GLS-A’s område er der ikke indgået en sådan aftale om udvidelse af retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Opmanden bemærkede, at afgørelsen fra industriens område ikke kan overføres til GLS-A’s område, idet man på vores område har fulgt teksten i overenskomsten. Opmanden udtalte, at medarbejdere på ledighedsydelse ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, ligesom det er tilfældet for sygemeldte medarbejdere, og de har derfor ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Det bemærkes, at sagen vedrørte den overenskomstbestemte ret til fratrædelsesgodtgørelse (f.eks. overenskomsten for gartnerier og planteskoler §23) og afgørelsen har derfor ingen betydning for funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens §2a.

Der skal betales fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder, som

  • opfylder anciennitetskravet på opsigelsestidspunktet (3, 6 eller 8 års uafbrudt beskæftigelse)
  • opsiges uden egen skyld
  • oppebærer dagpenge fra a-kasse på fratrædelsestidspunktet
  • afskediges permanent, og
  • ikke i øvrigt er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, f.eks. har forlænget opsigelsesvarsel

Se nærmere om reglerne for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i vores vejledning herom

Tilbage til oversigt