Tilbage til oversigt
9. februar 2018

GLS-A indgår ny 3-årig overenskomst med Dansk Metal

GLS-A og Dansk Metal har den 8. februar indgået et forlig om ny overenskomst for perioden 1. marts 2018 – 28. februar 2021.

Overenskomsten, der er baseret på minimalløn, omfatter metalarbejdere (typisk smede, reparatører og landbrugsmaskinmekanikere) på kartoffelmelsfabrikker og GLS-As øvrige medlemsvirksomheder.

For metalarbejdere på kartoffelmelsfabrikker stiger minimallønnen med 2 kr. hvert år. For metalarbejdere på øvrige virksomheder udgør minimallønnen den normallønssats, som er gældende for virksomhedens ufaglærte medarbejdere. Genetillæg forhøjes med 1,6% hvert år, og i løbet af overenskomstperioden forhøjes bidraget til fritvalgsopsparing fra 2 procent til 4 procent. Mulighederne for anvendelse af fritvalgsopsparingen udvides, idet der indføres 2 børneomsorgsdage pr. år og mulighed for seniorfridage for medarbejdere, der har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Medarbejdere med børn under 12 år, som må forlade arbejdspladsen når et barn bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, får ret til frihed med dagpenge resten af dagen samt den efterfølgende dag. Retten til indlæggelse med barn på hospital udvides til også at omfatte de tilfælde, hvor der sker indlæggelse i hjemmet. Endvidere er der ændringer vedrørende forældreorlov og orlov til adoptanter.

Bidrag til FiU stiger med 3 øre pr. arbejdstime ligesom bidraget til Uddannelse & Samarbejde forhøjes med 2 x 5 øre pr. arbejdstime.

Virksomhederne får som noget nyt mulighed for at indgå fastlønsaftaler (jobløn) med deres medarbejdere. Reglerne for afholdelse af feriefridage smidiggøres med mulighed for afholdelse i timer efter lokal aftale. Endvidere indeholder overenskomsten andre, mindre ændringer.

Overenskomstresultatet skal nu sendes til afstemning i parternes respektive kompetente forsamlinger. Svar på afstemningsresultatet skal foreligge senest 28. februar 2018.

GLS-A er fortsat i forhandling med 3F og HK om fornyelse af overenskomsterne med disse forbund.

Nye lønoversigter gældende fra 1. marts 2018 vil blive udsendt, når overenskomsten er godkendt. Den nye overenskomst skal gennemgå en større redaktionel ændring og vil være tilgængelig, når dette arbejde er udført.

Når alle overenskomster er forhandlet på plads vil der blive afholdt orienteringsmøder for medlemsvirksomhederne, hvor overenskomstforligene vil blive gennemgået i detaljer.

 

Tilbage til oversigt