Tilbage til oversigt
22. december 2023

Hjemsendelse og opsigelse i vintertiden

For mange virksomheder og særligt i de grønne erhverv er det et vilkår, at sæson og vejr kan medføre, at virksomheden ikke kan opretholde den normale produktion eller drift. Det kan derfor være nødvendigt at hjemsende eller opsige medarbejdere. Som arbejdsgiver skal man dog være opmærksom på forskellen mellem en hjemsendelse og en opsigelse og ikke mindst de forskellige regler om bl.a. opsigelsesvarsel, der gælder, når et ansættelsesforhold bringes til ophør.

Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en arbejdsgiver ved arbejdsmangel kan opsige medarbejdere, som virksomheden ikke længere har behov for. Ved en opsigelse skal arbejdsgiver iagttage de opsigelsesvarsler, der er gældende for den enkelte medarbejder. For overenskomstdækkede medarbejdere fremgår opsigelsesvarslet af den overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet. For funktionærer fremgår opsigelsesvarslet af funktionærloven. For medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst eller funktionærloven, skal opsigelsesvarslet være aftalt mellem parterne og fremgå af ansættelseskontrakten.

En opsigelse korrekt begrundet i arbejdsmangel vil som udgangspunkt altid være saglig, men den enkelte medarbejder kan være særligt beskyttet mod opsigelse. Vær derfor opmærksom på om en medarbejder kræver særlige hensyn som følge af f.eks. graviditet eller barsel, handicap, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanthverv eller særlig lang anciennitet.

Opsigelse indebærer et permanent ophør af ansættelsen, mens en hjemsendelse per definition er midlertidig. Lønforpligtelsen ophører i begge tilfælde. Som udgangspunkt kan et ansættelsesforhold kun bringes til ophør ved opsigelse. Der kan dog i de enkelte overenskomster være mulighed for at hjemsende medarbejdere midlertidigt ved arbejdsmangel som følge af f.eks. vejrlig. Hjemsendelse uden iagttagelse af det gældende opsigelsesvarsel kræver således hjemmel i overenskomst. Læs mere om reglerne om opsigelse og muligheden for hjemsendelse i de enkelte overenskomster her.

Uanset om en medarbejder opsiges pga. arbejdsmangel eller hjemsendes, skal arbejdsgiveren betale ledighedsgodtgørelse for de 2 første ledighedsdage i form af G-dage, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Det gælder medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som har været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger. G-dagsbetalingen svarer til den maksimale dagpengesats. Der skal ikke beregnes SH, fritvalg, feriepenge, pensionsbidrag eller ATP af G-dagsbetalingen.

Ved opsigelse kan den enkelte medarbejder være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse. Dette gælder dog ikke ved hjemsendelse af overenskomstdækkede medarbejdere uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes ved en midlertidig afbrydelse af ansættelsesforholdet. Hvis den midlertidig afbrydelse af ansættelsesforholdet dog senere bliver af permanent karakter, aktualiseres en eventuel ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis virksomheden har forbigående vanskeligheder med at holde medarbejderne beskæftiget, er der også andre muligheder, som kan overvejes:

  • Afholdelse af ferie
  • Afholdelse af feriefridage
  • Afspadsering
  • Kurser og efteruddannelse

Tilgodehavende ferie skal som udgangspunkt varsles i overensstemmelse med ferieloven, men det er altid muligt at indgå aftale med en medarbejder om afholdelse af ferie.

Feriefridage skal så vidt muligt afholdes efter medarbejderens ønske, men arbejdsgiver kan fastlægge, hvornår en feriefridag afholdes. Der gælder ikke noget varsel, og en feriefridag kan lægges fra dag til dag.

Afspadsering er en mulighed, hvis der er indgået aftale om afspadsering af overarbejde. Der gælder som udgangspunkt heller ikke noget varsel ved pålæg om afvikling af afspadsering.

Kontakt Den Grønne Konsulenttjeneste for vejledning vedrørende kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderne som alternativ til en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

Kontakt sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk ved tvivl om reglerne for opsigelse og hjemsendelse og deres anvendelse.

 

Tilbage til oversigt
photo of cut wood log lot