Tilbage til oversigt
18. december 2017

Højesteret fastsætter niveauet for godtgørelse ved overskridelse af 48-timers reglen

Højesteret har netop tildelt en traktorfører en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen over flere referenceperioder, hvilket er i strid med lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet.

Sagen angik størrelsen af den godtgørelse traktorføreren skulle have for overskridelserne af 48-timersgrænsen. I hidtidig retspraksis er godtgørelsen blev udmålt til mellem 1 og 4 måneders løn, og der har været stor usikkerhed om udmålingsprincipperne.

Højesteret har med dommen fastsat klare retningslinjer for, hvordan godtgørelse for overskridelse af 48-timers reglen skal udmåles. Godtgørelsen skal herefter som udgangspunkt udmåles til 25.000 kr., medmindre formildende eller skærpende omstændigheder kan føre til, at beløbet reduceres eller forøges.

Skærpende omstændigheder er bl.a. omfanget af overtrædelsen, om der er tale om pålagt overarbejde (evt. som betingelse for fortsat ansættelse) og at overarbejdet ikke er honoreret. Formildende omstændigheder kan være at der er tale om en bagatelagtig overskridelse, enkeltstående eller undskyldelige overtrædelser, ligesom der vil blive lagt vægt på om arbejdsgiver har taget skridt til at undgå gentagne overskridelser.

Medarbejderen kan altså få tilkendt godtgørelse, selvom overarbejdet er udført efter medarbejderens eget ønske og initiativ, og selvom medarbejderen er blevet honoreret for det udførte overarbejde.

Virksomheder må derfor af egen drift sikre sig, at medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit i referenceperioden. Indenfor GLS-A’s overenskomstområde er referenceperioden 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må således ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde målt over en referenceperiode på 12 måneder.

Har du spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 8740 3400

Tilbage til oversigt