Tilbage til oversigt
7. april 2017

Jordbrugsoverenskomsten er for alle – også for landbrug med kvæg og svin.

Arbejdsretten har for nylig behandlet en sag, hvori der blandt andet blev rejst spørgsmål ved om Jordbrugsoverenskomsten omfatter arbejde med kvæg, og om overenskomsten er egnet til denne form for produktion.

Jordbrugsoverenskomsten dækker arbejde i landbruget bredt set, og dermed også arbejde i f.eks. kvæg- og svinebesætninger.

Overenskomstens arbejdstidsregler er så fleksible, at det er muligt at få passet dyr 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Den ugentlige normale arbejdstid er den samme som på det øvrige arbejdsmarked i Danmark – 37 timer om ugen (eksklusiv pauser). Arbejdstiden kan tilrettelægges over en periode på op til 8 uger. Det er således ikke et krav at arbejdstiden i den enkelte uge er 37 timer. Den skal blot være 37 timer i gennemsnit over den planlægningsperiode, som er valgt af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren bestemmer, hvordan arbejdstiden skal lægges og fordeles på ugens 7 dage.

Overenskomsten indeholder 3 tillæg i forbindelse med staldarbejde. Et dagstillæg for arbejde på lørdag eftermiddag, et dagstillæg for arbejde på søn- og helligdage og et time-tillæg for arbejde, der starter før kl. 5.00 om morgenen. Det er meget simpelt at administrere. Skal der f.eks. malkes før kl. 5 om morgenen, skal medarbejderen have et tillæg. Der er ikke tillæg for aftenmalkning, eller andre specielle tillæg for pasning af dyr.

Laver virksomheden en aftale med medarbejderne om lægning af arbejdstid er rammerne endnu mere fleksible. Der kan indgås aftale om at tilrettelægge arbejdstiden som et gennemsnit på 37 timer om ugen over en periode på helt op til 26 uger, igen således at arbejdstiden i den enkelte uge kan være højere end 37 timer (dog højst 45 timer om ugen). Endvidere er der mulighed for at indgå overenskomstfravigende lokalaftaler om arbejdstid med den lokale 3F afdeling, der er særligt tilpasset virksomhedens forhold.

Jordbrugsoverenskomsten er det, man kalder en normallønsoverenskomst. Det betyder, at lønnen er fastsat direkte mellem overenskomstparterne. I modsætning hertil angiver minimallønsoverenskomster  en minimalløn, der blot er udgangspunktet for lønfastsættelsen, som herefter sker ved aftale direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. Arbejdsgiveren har ikke lov til blot at udbetale minimallønnen, men skal betale en højere løn. Kan der ikke opnås enighed om lønfastsættelsen på den enkelte virksomhed, kan spørgsmålet om løn behandles fagretligt.

Lønniveauet i Jordbrugsoverenskomsten afspejler lønniveauet i andre kollektive overenskomster på det private arbejdsmarked. Der er forskellige løngrupper i jordbrugsoverenskomsten afhængig af medarbejderens kompetencer. Der er desuden mulighed for at indgå fastlønsaftaler med medarbejderne, således at overarbejde, arbejder i weekender mv. er indeholdt i lønnen (jobløn).

GLS-A arbejder til stadighed for at tilgodese medlemsvirksomhedernes interesser bedst muligt. Det gælder også, når vi forhandler overenskomster. Vi er enige i, at lønniveauet for produktionsvirksomheder i Danmark er højt, når vi sammenligner os med vores nærmeste nabolande. Det har vi bragt i spil ved vores forhandlinger med 3F gennem de sidste mange år, og vi vil også fremover arbejde for at sikre branchen konkurrencedygtige vilkår. I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger i 2018 har GLS-A’s bestyrelse besluttet at supplere sig med en observatør, der er enten kvæg- eller svineproducent, med henblik på at få direkte input fra alle dele af branchen.

I GLS-A ser vi det som helt naturligt, at arbejdsgiverne går sammen i arbejdsgiverorganisationer for at stå fælles om indgåelse af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med de modstående fagforbund. Vi ser det således, at en landmand med et medlemskab i GLS-A har klare aftaler, mulighed for en stabil hverdag og en organisation i ryggen til at bistå med hjælp og vejledning samt juridisk bistand i personalesager. Landmanden kan på den måde koncentrere sig om at drive sin forretning uden risiko for, at der opstår lønkrav og andet, som skal håndteres. Rådgivningen omkring personalejura, arbejdsmiljø og uddannelse er gratis for medlemmer af GLS-A. Som en del af kontingentet får medlemmerne hjælp til udfærdigelse af ansættelseskontrakter, lokalaftaler, uddannelsesaftaler, værktøjer til APV mv.

Tilbage til oversigt