Tilbage til oversigt
28. juni 2019

Juranyt: Arbejdsgivers brug af medarbejderes fingeraftryk er de facto forbudt

Datatilsynet fastslår i en ny udtalelse, at arbejdsgivere ikke kan behandle fingeraftryk i forbindelse med kontrol af medarbejderes arbejdstid. Baggrunden var en henvendelse fra et vikarbureau, som ønskede klarhed over, hvorvidt bureauet måtte behandle oplysninger om ansattes fingeraftryk til brug for registrering af de ansattes mødetider, som led i virksomhedens kontrol af medarbejdernes arbejdstid.

Fingeraftryk er biometrisk data, og behandling heraf, med henblik på identifikation af en fysisk person, er omfattet af persondataforordningen, og dermed som udgangspunkt forbudt. Spørgsmålet var derfor om anvendelsen af fingeraftryk kunne begrundes i en af undtagelserne til forbuddet, dvs. om den kunne anses for nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Datatilsynet udtalte efter samråd med det europæiske dataråd, at forbuddet mod behandling af oplysninger om en medarbejders fingeraftryk, til brug for registrering af mødetider ikke kan fraviges, når behandling sker som led i kontrol af en ansats arbejdstid.

Datatilsynet overvejede i samme omgang, om behandling i stedet kunne ske på baggrund af et samtykke fra den enkelte medarbejder. Datatilsynet nåede frem til, at en medarbejders samtykke til at behandle oplysninger om fingeraftryk i forbindelse med tidskontrol som udgangspunkt ikke kan anses for at være afgivet frivilligt. Et indhentet samtykke vil med andre ord heller ikke kunne udgøre et gyldigt behandlingsgrundlag.

GLS-A anbefaler på denne baggrund, at virksomheder ikke anvender fingeraftryk med det formål at sikre korrekt tidsregistrering. Det har hidtil været antaget, at et udtrykkeligt samtykke ville udgøre et tilstrækkeligt behandlingsgrundlag, men Datatilsynet har med udtalelsen taget klart stilling til spørgsmålet, og afskærer de facto adgangen til at anvende fingeraftryk.

Det er med Datatilsynets udtalelse ikke afklaret om arbejdsgivere er afskåret fra at anvende fingeraftryk i anden sammenhæng (f.eks. adgangskontrol), men henset til argumentationen i den konkrete sag, vil adgangen hertil formentlig være yderst snæver. Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål vedr. virksomhedens registrering af medarbejderes fingeraftryk.

Læs mere om den konkrete sag her.

 

Tilbage til oversigt