Tilbage til oversigt
9. juni 2022

Netop vedtaget lovforslag giver mulighed for større fleksibilitet for medarbejderne

Der er netop vedtaget en række lovændringer bl.a. i loven om ret til fravær af familiemæssige årsager samt ligebehandlingsloven. Ændringerne giver bl.a. ret til omsorgsdage samt udvidet ret til at drøfte fleksible arbejdsvilkår i forbindelse med afslutningen af et barselsforløb. Ændringerne omfatter alle medarbejdergrupper. Lovændringerne er udtryk for implementeringen af en række EU-retlige regler og træder i kraft d. 2. august 2022.

 

Lov om ret til fravær af familiemæssige årsager

Omsorgsdage
Medarbejdere kan i visse tilfælde afholde op til 5 omsorgsdage pr. kalenderår. Der er tale om en fraværsret, hvorfor arbejdsgiver ikke har nogen betalingsforpligtelse i forbindelse med fraværet. Arbejdsgiver er forpligtet til at yde medarbejderen en omsorgsdag, hvis følgende betingelser er opfyldt.

  • Der skal være et konkret behov for at drage omsorg for eller støtte et nærtstående familiemedlem eller en person, som medarbejderen deler husstand med.
  • Der skal være en alvorlig helbredsmæssig tilstand hos den som medarbejderen skal drage omsorg for eller støtte.
  • Tilstanden skal kunne dokumenteres.

Eksempelvis vil en medarbejder, der skal ledsage sin ægtefælle eller samboende partner til kræftbehandling eller demensudredning, være berettiget til at afholde en omsorgsdag.

Fra d. 2. august 2022 til og med d. 31. december 2022 vil medarbejderen være berettiget til 2 omsorgsdage. Omsorgsdagene kan ikke opspares over flere år. Hvis retten til 5 omsorgsdage pr. kalenderår ikke udnyttes, vil fraværsretten derfor bortfalde.

De nye regler ændrer ikke på retten til omsorgsdage betalt via fritvalgskontoen for medarbejdere omfattet af overenskomst eller på tilsvarende eksisterende ordninger.

Fleksible arbejdstider
Medarbejdere, som skal drage omsorg for eller støtte andre som beskrevet ovenfor, og som har mere end 6 måneders anciennitet, har ret til at anmode om ændrede arbejdstider- og mønstre i en nærmere angivet tidsperiode. Anmodningen kan f.eks. angå brug af distancearbejde eller hjemmearbejde, samt fleksibel arbejdstid eller en nedsættelse af arbejdstiden. Eksempelvis vil en medarbejder kunne indgive en anmodning om fleksibel arbejdstid i en periode, hvor ægtefællen er langtidssygemeldt, og har behov for pasning og omsorg.

Arbejdsgiver skal ved besvarelsen af anmodningen tage hensyn til medarbejderens samt virksomhedens behov. Der er alene tale om en beskyttet anmodningsret, hvorfor arbejdsgiver er berettiget til at afslå anmodningen om fleksibilitet med en saglig begrundelse. En saglig begrundelse for ikke at imødekomme anmodningen kan f.eks. være, at deltid ikke er foreneligt med driftsmæssige hensyn.

Hvis arbejdsgiver accepterer, at medarbejderen arbejder fleksibelt i en nærmere fastsat periode, vil medarbejderen være forpligtet til at genoptage arbejdet på de sædvanlige arbejdsvilkår ved omsorgsperiodens udløb.

Beskyttelse ved afskedigelse
Medarbejdere som har anmodet om eller som har udnyttet deres ret til omsorgsorlov, samt medarbejdere, der har anmodet om fleksible arbejdstider er beskyttet i vidt omfang, og kan tildeles en godtgørelse ved afskedigelse.

 

Ligebehandlingsloven

Fleksible arbejdstider
Hidtil har medarbejderen alene haft ret til at anmode om fleksible arbejdstider- og mønstre i forlængelse af forældreorloven. Med lovændringen kan medarbejderen anmode om fleksible arbejdstider når barnet er i alderen 0-8 år. Formålet er at understøtte medarbejderens mulighed for at tilrettelægge et mere fleksibelt arbejdsliv. Anmodninger herom kan f.eks. være anmodninger om hjemmearbejde, nedsat tid eller lignende. Anmodningen kan afslås af arbejdsgiver, hvis der er en saglig grund hertil. Ved vurderingen af om anmodningen skal afslås eller imødekommes, skal arbejdsgiver varetage såvel medarbejderens som virksomhedens behov. Medarbejdere som har anmodet om fleksible arbejdstider er beskyttet i vidt omfang, og kan tildeles en godtgørelse ved afskedigelse efter Ligebehandlingslovens regler.

Retten tilkommer tillige sociale forældre. En social forælder er en forælder, der ikke er retligt forælder til et barn. Det kan f.eks. være en adoptants ægtefælle eller samlever.

Beskyttelse ved afskedigelse
Personkredsen for Ligebehandlingslovens forbud mod diskrimination og udvidede afskedigelsesbeskyttelse mv. udvides til også at omfatte sociale forældre.

Tilbage til oversigt
man and women gathered around a table