Tilbage til oversigt
10. august 2017

Ny markedsføringslov medfører behov for ændringer i nye kontrakter

Den 1. juli 2017 er en ny markedsføringslov trådt i kraft. Det betyder, at der fremover skal henvises til andre paragraffer end hidtil.

Mange arbejdsgivere henviser i ansættelseskontrakter, opsigelser mv. til markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik (hidtil §1) og forbuddet mod på utilbørlig vis at skaffe sig adgang til arbejdsgivers erhvervshemmeligheder eller at videregive og anvende disse erhvervshemmeligheder (hidtil §19).

Den nye markedsføringslov viderefører de gældende regler, men i nye paragraffer. Arbejdsgivere skal derfor være opmærksomme på at få ændret i standardkontrakter og andre paradigmer, således at paragrafhenvisningerne er korrekte.

Markedsføringslovens § 19 om erhvervshemmeligheder videreføres som § 23 i den nye lov. Der er kun er foretaget enkelte ændringer i selve formuleringen. Betegnelsen ”virksomhed” er blevet erstattet med ”erhvervsdrivende”. Dette har dog ikke betydning for, hvordan bestemmelsen anvendes. Derudover er markedsføringslovens § 1, stk. 1 videreført i § 3, stk. 1 i den nye lov. Heller ikke denne ændring medfører ændringer i anvendelsen af bestemmelsen.

Arbejdsgivere skal derfor rette eventuelle henvisninger til markedsføringsloven i ansættelseskontrakter eller andre dokumenter, således at der fremover henvises til § 3 vedrørende god markedsføringsskik og § 23 vedrørende erhvervshemmeligheder.

Lovændringen har ikke betydning for retstilstanden for så vidt angår de to ovennævnte bestemmelser, og det er derfor ikke nødvendigt at rette i eksisterende kontrakter mv. For så vidt angår nye ansættelseskontrakter eller andre dokumenter, der udfærdiges efter 1. juli 2017 skal man dog være opmærksom på at ændre paragrafnumrene.

 

Tilbage til oversigt