Tilbage til oversigt
11. juli 2022

Nye aftaler om løn under barsel

For børn født eller modtaget 2. august 2022 eller senere gælder den nye barselslov. Loven øremærker barselsdagpenge til mor og far og medfører en ændret fordeling af retten til fravær med dagpenge.

Som følge heraf er aftalerne om løn under barsel i overenskomsterne mellem GLS-A og 3F, Dansk Metal og HK Privat tilpasset, således at de tager højde for de nye regler. Der er fortsat det samme antal uger med løn under barsel, og fordelingen mellem mor og far er ikke ændret. De nye regler vil gælde for medarbejdere, der bliver forældre 2. august 2022 eller senere.

Læs mere her om de nye betalingsregler, om refusion fra GLS-A Barselsudligning, ændring af ansættelseskontrakter mv.

De nye betalingsregler

Betalingsreglerne i overenskomsterne tilpasses således, at de 14 ugers barselsorlov med løn, som er tildelt mor, bliver ændret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov.

Det betyder, at mor samlet har ret til løn under 10 ugers barselsorlov og 9 ugers forældreorlov efter fødsel, når man medregner de 5 ugers øremærket forældreorlov, mor i forvejen har ret til.

Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditets-, fædreorlov, og forældreorlov ændres ikke.

For adoptanter tilpasses de nuværende regler med betaling, så der er ret til op til 10 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelsen af barnet. Herudover får adoptanten, som har holdt orlov de første 10 uger, løn under 4 ugers øremærket forældreorlov. Løn under forældreorlov vil i øvrigt følge samme regler som for biologiske forældre.

Det er fortsat en betingelse for retten til løn under barsel, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet ved fødslen, at arbejdsgiver får fuld refusion af barselsdagpenge og at overenskomstens øvrige betingelser for løn under barsel er opfyldt.

Skematisk kan de nye regler illustreres således:

3F overenskomsterne og Dansk Metal overenskomsten

Mor har ret til løn under orlov fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Far/medmor har ret til løn i 2 uger. Betalingen er maksimeret til kr. 155,50 pr. time. Hertil kommer 5 ugers forældreorlov til mor og 8 ugers forældreorlov til far, samt 3 uger forældrene selv kan fordele.

HK overenskomsten

Mor har ret til fuld løn under orlov fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 19 uger i alt. Far/medmor har ret til løn i 2 uger. Hertil kommer 5 ugers forældreorlov til mor og 8 ugers forældreorlov til far, samt 3 uger forældrene selv kan fordele.

Refusion fra GLS-A Barselsudligning

Virksomheden kan fortsat søge refusion fra GLS-A Barselsudligning, når den betaler løn under barsel til en medarbejder, der opfylder overenskomstens betingelser herfor.

For børn født den 2. august 2022 eller senere er der ret til refusion fordelt på følgende perioder:

  • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov til mor)
  • 10 uger efter fødslen (barselsorlov til mor)
  • 4 uger øremærket (forældreorlov til mor)
  • 2 uger efter fødslen (orlov til far/medmor)
  • 16 ugers forældreorlov (8 uger øremærket til far, 5 uger øremærket til mor og 3 uger til deling)

For medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, kan der søges refusion for ovenstående perioder, såfremt medarbejderen opfylder kravet om 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet.

Reglerne vil fremgå af punktet Barselsudligning på vores hjemmeside, som opdateres pr. 2. august.

Nye kontrakter eller ej?

Som arbejdsgiver skal man overveje om den nye barselslov og de heraf følgende ændringer i overenskomsterne giver anledning til at ansættelseskontrakter skal tilpasses.

Som udgangspunkt vil svaret være nej. Det skyldes, at de standardkontrakter, som anvendes til medarbejdere omfattet af GLS-A’s overenskomster, henviser til overenskomsten for så vidt angår rettigheder ved barsel. Dermed er kontrakten fleksibel og behøver ikke blive ændret, når overenskomsten eller lovgivningen ændrer sig.

Har arbejdsgiver derimod beskrevet de nuværende barselsregler i kontrakten, så vil det være nødvendigt at få opdateret kontrakten, evt. via et tillæg, således at kontrakten afspejler nyeste lovgivning og overenskomster.

Personalehåndbogen kan også kræve en tilpasning, da man ofte heri uddyber reglerne for løn under barsel, fremfor blot at henvise til lov og overenskomster.

Spørgsmål?

Hvis man har spørgsmål angående den nye barselslov, reglerne for betaling mv., kan der rettes henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00.

Tilbage til oversigt
barefooted baby covering white blanket