Tilbage til oversigt
28. september 2018

Øget fokus på seksuel chikane på de danske arbejdspladser

Som en følge af den internationale #MeToo-bevægelse har regeringen sat fokus på seksuel chikane på de danske arbejdspladser, og har fremlagt et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven. Lovændringen har til formål at bekæmpe seksuel chikane på de danske arbejdspladser, bl.a. ved at hæve godtgørelsesniveauet i denne type sager.

Med lovforslaget præciseres det, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod seksuel chikane. Seksuel chikane er allerede i dag forbudt ifølge ligebehandlingsloven, fordi seksuel chikane sidestilles med forskelsbehandling på grund af køn. Men med lovændringen får denne type krænkelser særstatus, og det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Lovforslaget lægger samtidig op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane. Konkret foreslås det, at godtgørelsesniveauet forhøjes med 1/3 i forhold til det nuværende niveau på kr. 25.000, og at godtgørelsesniveauet i øvrigt skal følge prisudviklingen i samfundet.

Endelig er det hensigten med lovændringen, at der ikke fremover skal lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen når det vurderes, om der er tale om seksuel chikane. I retspraksis er der i sager om seksuel chikane hidtil lagt vægt på jargonen og kulturen på arbejdspladsen for at fastslå, om der har været tale om krænkende adfærd. Man har med andre ord taget højde for, at tonen og adfærden kan svinge meget fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Men Beskæftigelsesministeriet mener, at omgangstonen på en arbejdsplads ikke er den enkelte medarbejders eget valg, og omgangstonen derfor ikke fremover bør indgå i vurderingen.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil ændringerne træde i kraft den 1. januar 2019 for krænkelser begået herefter.

GLS-A mener at, det er vigtigt at arbejde for lige arbejdsvilkår for mænd og kvinder.

Bliver lovforslaget vedtaget i den fremlagte form, vil det betyde en væsentlig skærpelse af ligebehandlingsreglerne, særligt da der fremover ikke vil blive lagt vægt på den sædvanlige omgangstone i virksomheden i sager om seksuel chikane. Der lægges med andre ord op til en objektivisering af vurderingen. GLS-A mener, at det er nødvendigt at vurdere en sag ud fra de samlede omstændigheder, for at nå frem til den rigtige afgørelse.

Uanset om lovforslaget bliver gennemført, kan man som arbejdsgiver med fordel overveje, om man gør nok for at forebygge sexchikane, og om man er klar til at håndtere en sag, hvis den skulle opstå.

Typisk handler det om at skabe en god kultur på arbejdspladsen. En del af den indsats er at have retningslinjer eller politikker for, hvordan medarbejderne skal opføre sig på arbejdspladsen og at instruere medarbejderne heri, f.eks. gennem en personalehåndbog. Konstaterer man, at en medarbejder udviser chikanerende adfærd, er det vigtigt at reagere øjeblikkeligt, ligesom det er vigtigt at tage hånd om den krænkede medarbejder på en værdig måde.

Hvis der er spørgsmål står sekretariatet til rådighed med hjælp og vejledning.

 

Tilbage til oversigt