Tilbage til oversigt
5. oktober 2022

Opsigelse havde virkning, selvom medarbejderen var på ferie

I en ny afgørelse fra Østre Landsret blev det afgjort, om en opsigelse skulle have virkning fra modtagelsestidspunktet d. 31. december, eller om opsigelsen først skulle have virkning fra det tidspunkt hvor medarbejderen rent faktisk læste opsigelsen.

Gældende ret
I dansk ret er udgangspunktet, at meddelelser, der har en retsvirkning for modtageren som f.eks. en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder, har virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er kommet frem til modtageren. Dette indebærer, at hvis meddelelsen sendes med brevpost, vil meddelelsen anses for at være kommet frem, når brevet ligger i modtagerens postkasse. Er meddelelsen sendt pr. mail, vil meddelelsen være kommet frem i det øjeblik, den ligger i modtagerens indbakke. Udgangspunktet kan imidlertid fraviges, hvis afsenderen (f.eks. arbejdsgiveren, som sender en opsigelse) er fuldt bekendt med, at meddelelsen først senere vil komme til modtagerens kundskab. Det kan f.eks. være hvis modtageren er bortrejst på ferie, og derfor ikke kan tømme sin postkasse.

Den konkrete sag
I sagen var spørgsmålet om en opsigelse, som arbejdsgiver havde sendt pr. mail d. 31. december, skulle anses for at være kommet frem d. 31. december eller d. 2. januar, hvor medarbejderen med en bekræftende mail angav at have læst og modtaget opsigelsen. Der var tale om end ledende medarbejder i en funktionærstilling, og opsigelsen blev sendt på vedkommendes arbejdsmail. Medarbejderen gjorde gældende, at opsigelsen ikke kunne anses for at være kommet frem d. 31. december under medarbejderens juleferie, hvorfor medarbejderen mente at være berettiget til yderligere en måneds løn.

Østre Landsret fastslog i dommen, at opsigelsen skulle anses for at være kommet frem d. 31. december. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at medarbejderen havde arbejdstelefon og arbejdscomputer til rådighed, hvorfra medarbejderen ofte havde læst og besvaret e-mails udenfor sin arbejdstid samt under ferieafholdelse. Medarbejderen havde desuden ikke meddelt arbejdsgiver, at han ville være offline i juleferien. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at medarbejderen ikke havde sat autosvar på sin arbejdsmail, hvilket der ellers var kutyme for blandt lederne i virksomheden.

Derfor fandt Øste Landsret, at arbejdsgiveren med rimelighed kunne forvente, at medarbejderen fik kendskab til opsigelsen allerede d. 31. december. Medarbejderen var dermed gyldigt opsagt d. 31. december.

GLS-A bemærker
Afgørelsen fastholder udgangspunktet om, at en opsigelse har virkning fra det tidspunkt, hvor den er kommet frem. Afgørelsen er imidlertid principiel, idet den pågældende medarbejder afholdte juleferie på det tidspunkt, hvor opsigelsen kom frem.

Afgørelsen viser, at domstolene lægger vægt på arbejdsgiverens og medarbejderens sædvanlige ageren. Afgørelsen havde med al sandsynlighed set anderledes ud, hvis medarbejderen havde sat autosvar på sin arbejdsmail og i mindre omfang havde besvaret mails uden for arbejdstiden under sin ansættelse.

Det er arbejdsgiver der skal bevise, at en opsigelse er kommet frem inden for en vis frist. GLS-A opfordrer arbejdsgivere til at kontakte sekretariatet inden en opsigelse meddeles, hvis man er i tvivl om hvornår og hvordan det skal ske. Opsigelser bør så vidt muligt overrækkes personligt, da det giver begge parter mulighed for at uddybe og stille spørgsmål. Kan det af den eller anden ikke lade sig gøre, og er man som arbejdsgiver opmærksom på forhold, som kan hindre medarbejderen i at få kendskab til opsigelsen inden udløbet af en bestemt frist, kan det være en god ide også at orientere medarbejderen på anden vis, f.eks. ved at kontakte medarbejderen telefonisk.

Tilbage til oversigt
assorted Christmas ornaments