Tilbage til oversigt
27. februar 2018

Orientering om ny HK overenskomst

GLS-A har indgået ny overenskomst med HK. Overenskomsten gælder for perioden 1. marts 2018 – 28. februar 2021. Nedenfor gennemgås indholdet i den nye overenskomstaftale.

Overordnet set medfører de nye overenskomster, at virksomhedernes lønomkostninger vil stige ca. 2,5% årligt hvert af de kommende 3 år. HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Derfor afhænger omkostningsstigningerne i høj grad af den lokalt fastsatte lønudvikling.

Lønninger

Minimallønningerne til voksne medarbejdere, herunder laboranter og laboratorieteknikere forhøjes således:

 • 1. marts 2018 med 321,00 kr. pr. måned.
 • 1. marts 2019 med 321,00 kr. pr. måned.
 • 1. marts 2020 med 321,00 kr. pr. måned.

Der er aftalt et såkaldt modregningsfrit tillæg, således at lønnen til fuldtidsansatte mindst skal stige 150,00 kr. pr. måned hvert år pr. 1. marts i de tre år, overenskomsten løber.

Forskudttidstillæg, tillæg ved butiksarbejde og andre genetillæg forhøjes hvert år pr. 1. marts med 1,6 procent.

Bidrag til fritvalgskonto (særlig opsparing) forhøjes således:

 • 1. marts 2018 med 0,7 procentpoint til 2,7 procent
 • 1. marts 2019 med 0,7 procentpoint til 3,4 procent
 • 1. marts 2020 med 0,6 procentpoint til 4,0 procent

Lønsatserne for elever og laboratoriepraktikanter under erhvervsuddannelse forhøjes således:

 • 1. marts 2018 med 1,7%.
 • 1. marts 2019 med 1,7%.
 • 1. marts 2020 med 1,7%.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes tillægget til elever med en gymnasial uddannelsesbaggrund til 525 kr. pr. måned.

Lokalaftaler vedrørende arbejdstid

 • Der indføres adgang til på den enkelte virksomhed at indgå lokalaftaler, som supplerer og fraviger overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten. Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, har medarbejderne mulighed for at inddrage den lokale HK afdeling. Lokalaftalen skal være skriftlig og kan opsiges til bortfald med 2 måneders varsel.

Udskyldelse af frihed Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag

 • Det bliver muligt at aftale, at medarbejderen – i stedet for at holde fri med løn Grundlovsdag eller fredag efter Kristi Himmelfartsdag – får en anden betalt fridag.

Børns sygdom

 • Forældre får ret til frihed med løn resten af dagen, hvis de kaldes hjem fra arbejde
 • Forældre har desuden ret til frihed med løn på barns første hele sygedag den efterfølgende dag.
 • Retten til indlæggelse på hospital med et sygt barn udvides til også at omfatte tilfælde, hvor indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.

Børneomsorgsdage

 • Der indføres ret til 2 børneomsorgsdage pr. år (uanset antal børn). Børneomsorgsdagene afholdes uden løn men med udbetaling fra fritvalgskontoen. Retten til frihed omfatter børn under 14 år.

Seniorfridage

 • Der indføres fra 2019 mulighed for seniorfridage til medarbejdere fra 5 år før folkepensionsalderen. Medarbejderen kan afholde op til 32 dage pr. år uden løn. I stedet kan medarbejderen få udbetalt fra fritvalgskontoen eller anvende pensionsbidraget.

Sygdom hindrer afspadsering

 • Sygdom forud for afspadsering medfører, at medarbejderen får ret til en anden afspadseringsdag. Medarbejderen skal sygemelde sig inden normal arbejdstid begyndelse på afspadseringsdagen. Afspadseringshindringen gælder også for eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Feriefridage i timer

 • Feriefridage skal normalt afholdes som hele dage, men det kan lokalt aftales at disse afholdes i timer.

Tillidsrepræsentanter

 • Det årlige vederlag til tillidsrepræsentanter, som bliver betalt af fonden Uddannelse & samarbejde, forhøjes med mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. Vederlagets størrelse er fastsat på grundlag af antal medarbejdere, vedkommende repræsenterer.
 • Medarbejdere, der er ophørt med at være tillidsrepræsentanter får ret til en drøftelse af behovet for faglig opdatering.
 • Tillidsrepræsentanter, som har virket i mindst et år, og som ophører i hvervet som tillidsrepræsentant, har krav på 6 ugers ekstra opsigelsesvarsel inden for det første år efter ophøret.

Uddannelse

 • Der indføres en forsøgsordning, hvor medarbejdere og virksomhed kan søge støtte til aftalt uddannelse i kompetencefonden.
 • Elever under erhvervsuddannelse får mulighed for at søge støtte i kompetencefonden til uddannelse i fritiden.
 • Medarbejdere kan opspare retten til selvvalgt uddannelse i op til 3 år. Det bliver muligt at aftale, at medarbejderen i en opsigelsesperiode benytter opsparet, selvvalgt uddannelse. Kompetencefonden yder tilskud.

Fonde

 • Bidraget til GLS-A/LO uddannelsesfonden forhøjes pr. 1. januar 2019 med 3 øre pr. arbejdstime.
 • Bidraget til Uddannelses-, arbejdsmiljø & samarbejdsfonden forhøjes pr. 1. marts 2018 med 5 øre pr. arbejdstime og pr. 1. marts 2019 med 5 øre pr. arbejdstime.
Tilbage til oversigt