Tilbage til oversigt
1. marts 2018

Orientering om ny metaloverenskomst

GLS-A har netop indgået ny overenskomst med Dansk Metal. Overenskomsterne gælder for perioden 1. marts 2018 – 28. februar 2021. Nedenfor gennemgås indholdet i den nye overenskomstaftale.

Overordnet set medfører den nye overenskomst, at virksomhedernes lønomkostninger vil stige ca. 2,5% årligt hvert af de kommende 3 år. Metaloverenskomsten er en minimallønsoverenskomst. Stigningen i lønomkostningerne er derfor i høj grad afhængige af, hvordan lønningerne fastsættes lokalt på den enkelte virksomhed.

Lønninger

Minimaltimelønningerne for voksne arbejdere følger den overenskomstmæssige timeløn for virksomhedens ufaglærte arbejdere.

For medarbejdere på kartoffelmelsfabrikker forhøjes minimallønnen pr. uge således:

 • 1. marts 2018 – kr. 5.007,21
 • 1. marts 2019 – kr. 5.081,21
 • 1. marts 2020 – kr. 5.155,21

Forskudttidstillæg, holddriftstillæg og andre genetillæg forhøjes hvert år pr. 1. marts med 1,6 procent.

Bidrag til fritvalgskonto (særlig opsparing) forhøjes således:

 • marts 2018 med 0,7 procentpoint til 2,7 procent
 • marts 2019 med 0,7 procentpoint til 3,4 procent
 • marts 2020 med 0,6 procentpoint til 4,0 procent

Maksimalsatsen for betaling i forbindelse med løn under graviditets-, barsels-, fædreorlov og løn under sygdom forhøjes med 2,00 kroner hvert år pr. 1. marts.

Fastlønsaftaler

 • Ny bestemmelse om adgang til indgå frivillig, individuel aftale om fast løn.

Børns sygdom

 • Forældre med 6 måneders anciennitet får ret til frihed med sædvanlig løn resten af dagen, hvis de kaldes hjem fra arbejde
 • Forældre har desuden ret til frihed på barns første hele sygedag den efterfølgende dag med betaling svarende til dagpengesatsen. Denne sats forhøjes med 2 kr. hvert år pr. 1 marts.
 • Retten til indlæggelse på hospital med et sygt barn udvides til også at omfatte tilfælde, hvor indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.

Børneomsorgsdage

 • Der indføres ret til 2 børneomsorgsdage pr. år (uanset antal børn). Børneomsorgsdagene afholdes uden løn men med udbetaling fra fritvalgskontoen. Retten til frihed omfatter børn under 14 år.

Forældreorlov

 • Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov ophæves, således at der ydes sædvanlig løn for orlov påbegyndt efter 1. juli 2018

Seniorfridage

 • Der indføres fra 2019 mulighed for seniorfridage til medarbejdere fra 5 år før folkepensionsalderen. Medarbejderen kan afholde op til 32 dage pr. år uden løn. I stedet kan medarbejderen få udbetalt fra fritvalgskontoen eller anvende pensionsbidraget.

Sygdom hindrer afspadsering

 • Sygdom forud for afspadsering medfører, at medarbejderen får ret til en anden afspadseringsdag. Medarbejderen skal sygemelde sig inden normal arbejdstid begyndelse på afspadseringsdagen. Afspadseringshindringen gælder også for eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Særskilt fritvalgskonto

 • Søgnehelligdags- og fridagsopsparingen på 6,75% skal adskilles fra fritvalgskontoen på 2,7%. Fritvalgskontoen kan fremadrettet benyttes til børneomsorgsdage, seniorfridage, ekstra pensionsbidrag eller løn. Begge konti opgøres og tømmes som hidtil ved årsskiftet.

Feriefridage i timer

 • Feriefridage skal normalt afholdes som hele dage, men det kan lokalt aftales at disse afholdes i timer.

Søgnehelligdags-forskud

 • Udbetaling af søgnehelligdags- og fridagsopsparingen ændres, således at medarbejderen fremover skal have udbetalt sædvanlig løn for den pågældende dag. Hidtil har reglen været, at medarbejderen kunne få udbetalt 900 kr. pr. dag. Der kan ikke udbetales højere beløb end der indestår på medarbejderens opsparing.

Barselsorlov for adoptanter

 • Reglerne for barselsorlov til adoptanter ændres. Adoptanter kan fremover holde 14 ugers barselsorlov med løn samt orlov med løn i det antal uger før modtagelsen af barnet, som adoptionsmyndighederne har bevilget. Dette kan maksimalt udgøre 8 uger ved adoption fra udlandet, og maksimalt 2 uger ved adoption fra Danmark.

Tillidsrepræsentanter

 • Medarbejdere, der er ophørt med at være tillidsrepræsentanter får ret til en drøftelse af behovet for faglig opdatering.

Fonde

 • Bidraget til GLS-A/LO uddannelsesfonden (FiU) forhøjes pr. 1. januar 2019 med 3 øre pr. arbejdstime.
 • Bidraget til Uddannelses-, arbejdsmiljø & samarbejdsfonden forhøjes pr. 1. marts 2018 med 5 øre pr. arbejdstime og pr. 1. marts 2019 med 5 øre pr. arbejdstime.
Tilbage til oversigt