Tilbage til oversigt
27. februar 2018

Orientering om nye 3F overenskomster

GLS-A har netop indgået nye overenskomster med 3F. Overenskomsterne gælder for perioden 1. marts 2018 – 28. februar 2021. Nedenfor gennemgås indholdet i den nye overenskomstaftale.

Overordnet set medfører de nye overenskomster, at virksomhedernes lønomkostninger vil stige ca. 2,5% årligt hvert af de kommende 3 år.

Lønninger

Normaltimelønningerne til voksne arbejdere forhøjes således:

 • 1. marts 2018 med 2,50 kr.
 • 1. marts 2019 med 2,50 kr.
 • 1. marts 2020 med 2,50 kr.

Pr. måned svarer timelønsstigningen til 400,83 kr.

Der er adgang til modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg og personlige tillæg. Det betyder, at medarbejdere, som i forvejen er aflønnet med højere betaling end de nye lønsatser, ikke har krav på at få lønnen forhøjet.

Forskudttidstillæg, holddriftstillæg og andre genetillæg forhøjes hvert år pr. 1. marts med 1,6 procent.

Bidrag til fritvalgskonto (særlig opsparing) forhøjes således:

 • 1. marts 2018 med 0,7 procentpoint til 2,7 procent
 • 1. marts 2019 med 0,7 procentpoint til 3,4 procent
 • 1. marts 2020 med 0,6 procentpoint til 4,0 procent

Akkordsatserne i skovbrugsoverenskomsten forhøjes med:

 • 1. marts 2018 med 1,6 procent
 • 1. marts 2019 med 1,6 procent
 • 1. marts 2020 med 1,6 procent

Lønsatserne for elever under erhvervsuddannelse og udenlandske praktikanter ændres ikke i overenskomstperioden. Elever indfases i pensionsordningen på samme vilkår som øvrige medarbejdere. Det nye pensionsbidrag gælder for elever, som er fyldt 18 år og som har 3 måneders anciennitet:

.                                      Arbejdsgiver           Lønmodtager                 I alt

 • 1. juni 2018                   1,70%                        0,85%                        2,55%
 • 1. juni 2019                   3,40%                        1,70%                        5,10%
 • 1. juni 2020                  5,10%                        2,55%                        7,65%

Udenlandske praktikanter bliver fra 1. marts 2018 omfattet af elevforsikringen, som tegnes hos PensionDanmark. Elevforsikringen koster 29 kr. pr. måned.

I overenskomster med maks. satser for løn under sygdom, tilskadekomst m.v. forhøjes disse hvert år med 2 kr. pr. time.

Børns sygdom

 • Forældre får ret til frihed med sædvanlig løn resten af dagen, hvis de kaldes hjem fra arbejde
 • Forældre har desuden ret til frihed på barns første hele sygedag den efterfølgende dag med betaling svarende til dagpengesatsen. Satsen forhøjes med 2 kr. pr. time fra 1. marts 2018, med yderligere 2 kr. pr. time fra 1. marts 2019 og med yderligere 2 kr. pr. time fra 1. marts 2020.
 • Retten til indlæggelse på hospital med et sygt barn udvides til også at omfatte tilfælde, hvor indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.

Børneomsorgsdage

 • Der indføres ret til 2 børneomsorgsdage pr. år (uanset antal børn). Børneomsorgsdagene afholdes uden løn men med udbetaling fra fritvalgskontoen. Retten til frihed omfatter børn under 14 år.

Seniorfridage

 • Der indføres fra 2019 mulighed for seniorfridage til medarbejdere fra 5 år før folkepensionsalderen. Medarbejderen kan afholde op til 32 dage pr. år uden løn. I stedet kan medarbejderen få udbetalt fra fritvalgskontoen eller anvende pensionsbidraget.

Sygdom hindrer afspadsering

 • Sygdom forud for afspadsering medfører, at medarbejderen får ret til en anden afspadseringsdag. Medarbejderen skal sygemelde sig inden normal arbejdstid begyndelse på afspadseringsdagen. Afspadseringshindringen gælder også for eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Særskilt fritvalgskonto

 • Søgnehelligdags-feriefridagsopsparingen på 6,75% (golf 6,45%) skal adskilles fra fritvalgskontoen på 2,7%. Fritvalgskontoen kan fremadrettet benyttes til børneomsorgsdage, seniorfridage, ekstra pensionsbidrag eller løn. Begge konti opgøres og tømmes som hidtil ved årsskiftet.

Feriefridage i timer

 • Feriefridage skal normalt afholdes som hele dage, men det kan lokalt aftales at disse afholdes i timer.

Søgnehelligdags-forskud

 • Udbetaling af søgnehelligdags-feriefridagsopsparingen ændres, således at medarbejderen fremover skal have udbetalt sædvanlig løn for den pågældende dag. Hidtil har reglen været, at medarbejderen kunne få udbetalt 825 kr. pr. dag. Der kan ikke udbetales højere beløb end der indestår på medarbejderens opsparing.

Forældreorlov samt barselsorlov for adoptanter

 • Maksimumgrænsen for betaling under forældreorlov ophæves, således at der fremover skal ydes sædvanlig løn under forældreorlov.
 • Reglerne for barselsorlov til adoptanter ændres. Adoptanter kan fremover holde 14 ugers barselsorlov med løn samt orlov med løn i det antal uger før modtagelsen af barnet, som adoptionsmyndighederne har bevilget. Dette kan maksimalt udgøre 8 uger ved adoption fra udlandet, og maksimalt 2 uger ved adoption fra Danmark.

Tillidsrepræsentanter

 • Medarbejdere, der er ophørt med at være tillidsrepræsentanter får ret til en drøftelse af behovet for faglig opdatering samt ret til forlænget opsigelse inden for 3 måneder efter tillidsrepræsentanthvervets ophør.
 • Tillidsrepræsentanten eller forbundet får adgang til en afklaring af, hvorvidt der udføres vikararbejde i virksomheden, herunder ret til at få en række oplysninger om det udefrakommende vikarbureau.

Fonde

 • Bidraget til GLS-A/LO uddannelsesfonden forhøjes pr. 1. januar 2019 med 3 øre pr. arbejdstime.
 • Bidraget til Uddannelses-, arbejdsmiljø & samarbejdsfonden forhøjes pr. 1. marts 2018 med 5 øre pr. arbejdstime og pr. 1. marts 2019 med 5 øre pr. arbejdstime.

 

Herudover er der følgende ændringer i de enkelte områdeoverenskomster:

Jordbrugsoverenskomsten og golfoverenskomsten

 • På virksomheder, som har indgået lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid, skal arbejdstiden fremover fremgå af en arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 3 uger. Tidligere skulle der foreligge en plan for hele perioden.

Skovbrugsoverenskomsten

 • Der indføres en bestemmelse om rådighedsvagt. Hvis virksomheden ønsker at indgå en forpligtende rådighedsvagtordning, skal der indgås en lokalaftale med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, inddrages den lokale 3F-afdeling i drøftelserne. Reglen gælder nye aftaler om rådighedsvagt, som indgås efter 1. marts 2018.
 • På virksomheder, som har indgået lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid, skal arbejdstiden fremover fremgå af en arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 3 uger. Tidligere skulle der foreligge en plan for hele perioden.
 • Der kan iværksættes holddriftsarbejde for maskinførere beskæftiget ved skovdrift. Holddrift giver mulighed for lægning af arbejdstid på alle døgnets 24 timer og på alle ugens dage.
 • Der indføres et nyt start-løntrin for elever i skovbruget (skov- og naturteknikerelever). Overenskomstparterne vil samtidig arbejde for at praktikken i uddannelsen forlænges.
 • I skovbruget bliver det muligt at ansætte udenlandske praktikanter på de samme vilkår, som er gældende for landbrugs- og gartneri- og planteskoleområdet.

Gartneri og planteskole overenskomsten:

 • På virksomheder, som har indgået lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid, skal arbejdstiden fremover fremgå af en arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 3 uger. Tidligere skulle der foreligge en plan for hele perioden.
 • Havecentre og planteskoler med detailsalg kan fremover lægge normal arbejdstid i weekenderne og på helligdage. Reglerne om betaling af overtid på disse dage bortfalder. I stedet skal der betales et tillæg, som svarer til tillægget for detailhandlen i øvrigt. For elever udgør tillæggene 75% af tillæggene til voksne og for ungarbejdere fastsættes tillæggene procentvis ligesom den normale timeløn.
 • Lønnen kan fremover udbetales månedsvis i stedet for hver 14. dag.
 • Perioden for afvikling af afspadsering af overarbejde ændres fra 2 måneder til 6 måneder.
 • Der indføres en bestemmelse om rådighedsvagt. Hvis virksomheden ønsker at indgå en forpligtende rådighedsvagtordning, skal der indgås en lokalaftale med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, inddrages den lokale 3F-afdeling i drøftelserne. Reglen gælder nye aftaler om rådighedsvagt, som indgås efter 1. marts 2018.
 • Der indføres en bestemmelse om kørsel ved arbejde i indendørs beplantningsvirksomheder. Når medarbejderen kører direkte fra hjemmet og ud til kunden, skal der indgås en aftale om kørsel. Aftalen skal indgås med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling inddrages i drøftelserne. Reglen gælder nye aftaler om kørsel, der indgås efter 1. marts 2018.
 • Der indføres mulighed for ansættelse af medarbejdere på funktionærlignende vilkår.

Agro-industri overenskomsten, fiskeopdræt mv. samt Ravnstrup Mølle

 • Der indføres adgang til ved lokal aftale at fravige reglerne for arbejdsdagens længde, således at arbejdsdagen for fuldtidsansatte kan være under 4 timer og for deltidsansatte under 2 timer.
Tilbage til oversigt