Tilbage til oversigt
5. maj 2022

Pensionskommissionen kommer med en række anbefalinger, som skal fremtidssikre pensionssystemet.

Kommissionens anbefalinger falder i 3 kategorier:

 • Fremtidssikring af pensionssystemet.
  • En samlet pensionspolitik
  • En lempeligere indeksering af folkepensionsalderen fra 2045.
  • Et ekstraordinært ATP-bidrag til personer uden eller med meget begrænsede pensionsindbetalinger.
 • Styrkede incitamenter til pensionsopsparing.
  • Forhøjelse af det ekstra pensionsfradrag.
  • Styrkede incitamenter til opsparing gennem bedre målretning af aldersopsparingen.
  • Løsning af implementeringsudfordringer ved aldersopsparingen.
  • Muligheder for at sætte udbetalinger fra ratepension på pause.
  • Lavere maksimal sammensat marginalprocent på pensionsudbetalinger ved:
   • provenuneutral omlægning af boligydelsen og overgang til prisregulering af beløbs[1]grænserne,
   • udfasning af nedslag i ejendomsværdiskatten for folkepensionister,
   • udfasning af varmetillægget og
   • afskaffelse af mediechecken
 • Målretning af offentlige ydelser.
  • Afskaffelse eller omlægning af aldersbetingede særordninger.
  • Styrket formuemålretning af supplerende pensionsydelse (ældrecheck) samt ændret udbetalingstidspunkt.

Sammenlignet med mange andre lande har Danmark i dag et stærkt pensionssystem, bl.a. takket være de nu fuldt udbyggede arbejdsmarkedspensionsordninger. Pensionssystemet er en kompleks størrelse og GLS-A hilser det derfor velkomment, at vi nu har et bud fra Pensionskommissionen om, hvordan vi kan fremtidssikre pensionssystemet og gøre det mere velfungerende ved at få fjernet eller ændret nogle af de uhensigtsmæssigheder, som er i systemet.

Der er dog en stor torn i kommissionens anbefalinger. Ved velfærdsforliget i 2006 fik vi indført et princip om, at folkepensionsalderen forhøjes i takt med at levealderen stiger. Der er generelt stor enighed om, at dette har stor betydning for dansk økonomi – både for de offentlige finanser og for arbejdsudbuddet. GLS-A mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kommissionen allerede nu lægger op til en halvering af levetidsindekseringen fra 2045. Vi har brug for arbejdskraften, og vi har brug for at fastholde den retfærdighed, der ligger i, at vi på tværs af generationer kan se frem til et antal år på folkepension, som er lige for alle.

Tilbage til oversigt