Tilbage til oversigt
4. oktober 2018

Regeringens lovforslag om udenlandsk arbejdskraft er et skridt i den rigtige retning

Regeringens forslag om sænkning af beløbsgrænsen for løn til udenlandske medarbejdere, regelforenkling og rekrutteringskampagne er et skridt i den rigtige retning. Virksomhederne inden for gartneri-, land- og skovbrug samt følgeindustrier oplever, ligesom store dele af det øvrige erhvervsliv, store udfordringer med rekruttering af arbejdskraft. En gennemførelse af regeringens forslag vil løse nogle problemer, men adresserer ikke rekrutteringsudfordringer i forhold til sæsonarbejdere og ufaglærte. Rekruttering af motiveret arbejdskraft i en kort, afgrænset periode viser sig hvert år at være et problem.

En survey blandt GLS-A’s medlemsvirksomheder, som blev gennemført tidligere i 2018 viser, at halvdelen af virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere, og at det drejer sig om både faglærte og ufaglærte medarbejdere.

”GLS-A ser et reelt behov for, at det bliver nemmere at ansætte både faglærte og ufaglærte fra udlandet. Vi har derfor foreslået, at virksomhederne skal have adgang til at ansætte både faglærte og ufaglærte medarbejdere på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Det bør være en mulighed for områder med akut mangel på arbejdskraft, hvor virksomheden kan dokumentere, at der har været gjort forgæves rekrutteringsforsøg i Danmark og EU”, siger GLS-A’s formand Helle Reedtz-Thott.

Vores nordiske nabolande har for længst taget bestik af, at det er vanskeligt at rekruttere lokal arbejdskraft til f.eks. sæsonjobs i jordbrugserhvervene, og at det samme gør sig gældende for visse ufaglærte jobs. Regeringen lægger i sit udspil vægt på, at udenlandsk arbejdskraft er en stor gevinst for Danmark. Det giver flere penge til de offentlige kasser og er med til at styrke velfærdssamfundet, og er med til at muliggøre en indsats for at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

”Den af regeringen foreslåede beløbsordning vil ikke løse det akutte behov i den grønne branche. Der er en tilbøjelighed til at overse, at sæsonarbejderne og ufaglærte er med til at generere arbejde for faglærte og medarbejdere med højere uddannelser. Ufaglærte og sæsonansatte er et vigtigt led i værdikæden. Vores medlemsvirksomheder er for en stor dels vedkommende beliggende udenfor byerne. De yder et vigtigt bidrag til livet på landet og til opretholdelse af økonomisk levedygtige lokalsamfund. Derfor er det yderst vigtigt, at vi sikrer, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft”, slutter Helle Reedtz-Thott.

Tilbage til oversigt