Tilbage til oversigt
13. maj 2020

Skifteholdsarbejde kan omfatte bare et hold

En faglig voldgift har fastslået, at man ved lokalaftale kan etablere et fast nathold, selvom alle øvrige medarbejdere er på almindeligt dagarbejde, og der således ikke er mindst et andet hold, der også arbejder i holddrift.

Skifteholdsarbejde defineres normalt ved, at flere medarbejdere opdelt i hold efter tur afløser hinanden med det samme arbejde. Det er ved lokal aftale muligt under hensyntagen til virksomhedens særlige forhold at indgå lokalaftale om bl.a. arbejdstid, holdskifte og spisepauser. I den forbindelse er det også muligt at indgå aftale om at arbejde i faste hold således, at medarbejderne f.eks. er fast på daghold, aftenhold eller nathold.

I den konkrete sag arbejdede medarbejderne på et pakkeri i henhold til en lokalaftale på fast nathold efter reglerne for skifteholdsarbejde. De øvrige medarbejdere i pakkeriet arbejdede efter overenskomstens almindelige bestemmelser om dagarbejde og arbejde på forskudt arbejdstid.

Opmanden i sagen fandt, at det må anses for forudsat, at arbejdsgiveren uden lokalaftale har retten til at iværksætte skifteholdsarbejde på en sådan måde, at der indgår flere hold i turnus. I tilknytning hertil giver holddriftsreglerne adgang til at træffe lokalaftaler under hensyn til virksomhedernes særlige forhold om bl.a. lægning af arbejdstid og holdskifte. Rækkevidden af bestemmelsen er uklar men må antages at have til formål at give mulighed for en fleksibel anvendelse af reglerne for skifteholdsarbejde, når ledelsen og medarbejderne på den enkelte virksomhed er enige om det. Det er dog en grundlæggende betingelse for anvendelse af skifteholdsreglerne, at virksomheden har behov for, at samme arbejde udføres over hele eller det meste af døgnet. Er der ikke tale om samme arbejde, er det formål, som holddriftsreglerne skal tilgodese, ikke opfyldt.

I sagen var de grundlæggende betingelser for anvendelse af skifteholdsreglerne opfyldt, da der var tale om flere arbejdshold, som udførte det samme arbejde hen over døgnet. Under hensyn til formålet med muligheden for at indgå lokale aftaler, afgjorde opmanden, at det ikke var i strid med holddriftsreglerne at indgå lokalaftale om kun et hold.

Skifteholdsarbejde kan hos GLS-A’s medlemsvirksomheder etableres efter reglerne i ”Arbejde i holddrift”. Rådgivning om skifteholdsarbejde kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Tilbage til oversigt