Tilbage til oversigt
22. april 2020

Nyt om arbejdsmiljø og begrænsning af coronasmitte

GLS-A har i samarbejde med 3F har udarbejdet en vejledning til virksomheder inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Vejledningen giver anvisninger på, hvordan virksomheder og medarbejdere kan forholde sig vedr. fastsættelse af retningslinjer for begrænsning af coronasmitte (COVID-19).

Vejledningen indeholder også engelske anvisninger, som kan bruges til udenlandske medarbejdere.

Hent vejledningen her

Arbejdstilsynet har ligeledes udarbejdet nogle retningslinjer for de grønne områder. Disse kan ses her.

Arbejdstilsynets engelske udgave af deres retningslinjer for de grønne områder kan findes her. Den polske udgave kan findes her

Covid-19 som arbejdsskade

Covid-19 smittede kan søge om arbejdsskadeerstatning, hvis de er blevet smittet via arbejdet. Som udgangspunkt behandles sagerne som erhvervssygdomme – dvs. det er læger/tandlæger som har anmeldeforpligtelsen. Hvis der er tale om en konkret smittesituation (inden for en 5 dages periode) – så betragtes det som en arbejdsskade – og så har arbejdsgiver pligt til at anmelde.

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt:

1) en medarbejder er blevet syg med COVID-19,

2) der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt

3) en af følgende kriterier:

  1. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
  2. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger. Anmeldelse af sygdommen skal ske til arbejdsgivers forsikringsselskab.

For selvforsikrede offentlige ar‐ bejdsgivere skal anmeldelse ske til arbejdsgiverens forsikringsenhed. Anmeldelse sker i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldeportal EASY. Anmeldelse skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at medarbejderen er blevet syg. Er anmeldelse ikke sket senest 9 dage efter sygdommens opståen, skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for syg‐ dommens opståen, hvis sygdomsramte ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

AES skal underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade, inden 48 timer.

Tilbage til oversigt