Tilbage til oversigt
30. juni 2020

AUB sender penge tilbage til praktikvirksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020. Opdateret 30. juni.

Den øgede refusion er en udløber af, at AUB i 2019 havde et overskud af indbetalte midler på 4 mia. kr. Ved udgangen af 2020 forventes et samlet overskud på 5.4 mia. kr. Det er penge som alle virksomheder indbetaler årligt, som efterfølgende går til blandt andet lønrefusion, når elever er på skole.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor blevet enige om en aftale, der både giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder, og holder hånden under elever og erhvervsuddannelserne. Ud over en øget refusion vil fremtidige indbetalinger blive fleksible, så de afspejler det forvente udgiftsniveau. Hovedpunkterne i aftalen er:

Øget løntilskud til private virksomheder med elever i 2020
Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler. For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny
mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for eleverne. For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres elever i regi af den generelle lønkompensationsordning for elever på det private arbejdsmarked, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.

Øget refusion under skoleophold i 2020
Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

Fleksibelt AUB-bidrag
Indbetalingen suspenderes for samtlige arbejdsgivere i 2020, hvilket vil skabe balance i AUB-ordningen for 2020.

Fremadrettet etableres der et fleksibelt AUB-bidrag, der indebærer en løbende tilpasning af indbetalingerne til AUB gennem en årlig justering af AUBbidraget. Modellen indebærer således,
at bidraget fremadrettet kan blive reduceret eller forhøjet i takt med udviklingen i udgifterne i AUB-ordningen. Bidraget fastsættes første gang for året 2021 på baggrund af de forventede
udgifter i AUB i 2021.

Refusion af pensionsudgifter til elever og lærlinge
På det private arbejdsmarked er der indgået overenskomstaftale i 2020. Som element i aftalen vil overenskomstparterne arbejde for, at AUB refunderer arbejdsgiveres udgifter til pension for elever og lærlinge på 18-19 år samt for elever på 25 år og derover.

Andre initiativer
Ud over den øgede refusion direkte til praktikvirksomheder er der også afsat midler til en række tiltag der blandt andet skal sikre, at eleverne får bedre adgang til skolepraktik herunder en forbedring af udstyret, så eleverne i højere grad bliver klar til en praktikplads. Det praktikpladsopsøgende arbejde får også tilført midler, så aftalen understøtter den tidligere trepartsaftale fra 2016, hvor der er aftalt en målsætning om 8.000-10.000 ekstra lærepladser i 2025.

I får automatisk udbetalt løntilskuddet
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt.

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner jeres løntilskud, ser de på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsens eIndkomst-register. I kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

GLS-A mener
Den nye trepartsaftale er en god aftale, der sikrer, at det store overskud i AUB føres direkte tilbage til virkomhederne. AUB skal ikke oparbejde overskud, så derfor er det positivt, at bidraget fremadrettet bliver fleksibelt, så det er tilpasset udgiftsniveauet.

Tilbage til oversigt