Tilbage til oversigt
4. marts 2021

HK og GLS-A indgår ny overenskomst i Forligsinstitutionen

Alle overenskomster er nu forhandlet færdige efter, at GLS-A indgik aftale med HK om fornyelse af overenskomsten for perioden 1. marts 2021 til 29. februar 2024. Overenskomstaftalen blev indgået under Forligsinstitutionens medvirken den 3. marts.

Overenskomsten med HK – der er en minimallønsoverenskomst – svarer til de overenskomster, som GLS-A i øvrigt har indgået med 3F og Dansk Metal og er på niveau med de aftaler, som er indgået på det private arbejdsmarked i øvrigt i både 2020 og 2021.

I hovedtræk er overenskomsten fornyet på følgende grundlag:

 • Minimallønnen forhøjes pr. 1. marts 2021, 1. marts 2022 og 1. marts 2023 med kr. 401 pr. måned (svarende til en stigning på kr. 2,50 pr. time).
 • Stigningen i minimallønnen har ikke umiddelbar betydning for den enkelte medarbejders personlige løn, som fastsættes ved aftale direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen efter de principper, der er fastlagt i den såkaldte ”løfteparagraf”, som forpligter arbejdsgiveren til at give højere løn end minimallønnen.
 • Forskudttidstillæg reguleres med 1,6% hvert år.
 • Fritvalgskontoen forhøjes med 1 procentpoint hvert år og stiger således fra 4 procent til 7 procent.
 • Det bliver muligt at indgå aftale om løbende udbetaling af fritvalgskontoen.
 • Det bliver muligt at aftale ferieafholdelse i timer.
 • Medarbejdere får ret til frihed uden løn på barnets 2. sygedag og ved lægebesøg med børn men med udbetaling fra fritvalgskontoen.
 • Øremærket forældreorlov med yderligere 3 ugers orlov til faderen.
 • For elever under erhvervsuddannelse forhøjes minimallønnen pr. 1. marts 2021 og pr. 1. marts 2023 med 1,7% hvert af de to år.
 • Fra 1. marts 2022 får elever, som er fyldt 20 år og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, pensionsbidrag som øvrige medarbejdere (i alt 12,99%). Elever på 18 og 19 år omfattes af et særligt pensionsbidrag på i alt 6%.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter skal have adgang til IT-faciliteter.
 • Arbejdsgivernes bidrag til kompetenceudviklingsfonden forhøjes fra 1. januar 2022 med kr. 82 om året pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder.
 • Den fælles uddannelseskonsulenttjeneste gøres permanent.
 • Efterlønnere og folkepensionister m.v. får valgmuligheder mellem løn og pensionsbidrag.

Den nye overenskomstaftale skal til urafstemning blandt HK’s medlemmer og afstemningsresultatet skal foreligge 26. marts.

Herefter vil den nye overenskomst bliver færdigredigeret og nye lønoversigter vil blive tilgængelige for medlemsvirksomhederne.

Vi inviterer inden for kort tid til virtuelle medlemsmøder, hvor de nye overenskomster vil blive gennemgået, og hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person