Tilbage til oversigt
3. april 2023

Ny lovgivning om seksuel chikane på arbejdspladsen

I 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om initiativer til at modvirke seksuel chikane på arbejdspladser. Folketinget har nu vedtaget en ny lov som gennemfører de aftalte initiativer. Reglerne træder i kraft pr. 1. juli 2023.

En stor del af ændringerne er nedskrivning af gældende praksis, og formålet er derfor i høj grad at tydeliggøre arbejdsgivers ansvar i sager om seksuel chikane, for hermed at understrege, at arbejdsgiver har pligt til at handle i sådanne sager.

Arbejdsgiver skal sikre chikanefrit miljø

Det præciseres i ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane.

Arbejdsgiver skal altså tage skridt til at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for chikane, når de udfører deres arbejde, og arbejdsgiver skal fremme en kultur, som understøtter dette. Overholder arbejdsgiver ikke sine forpligtelser kan den krænkede rejse krav om godtgørelse.

Loven tydeliggør endvidere, at arbejdsledere og medarbejdere har pligt til at indberette problemer med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø til arbejdsgiveren. Det psykiske arbejdsmiljø omfatter bl.a. seksuel chikane.

Griber arbejdsgiver ikke ind, eller finder domstolene at arbejdsgivers tiltag ikke er tilstrækkelige, kan arbejdsgiver blive pålagt at betale godtgørelse.

Højere godtgørelse ved overtrædelse

Den nye lov anfører, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved udmåling af godtgørelse i sager om seksuel chikane. Det fremgår, at krænkelsens grovhed og omstændighederne i øvrigt skal tillægges vægt, herunder bl.a. handlingens beskaffenhed, varighed af chikanen, alder, om der er et over-/underordnelsesforhold, om den krænkede tilhører en udsat gruppe såsom lærlinge, eller om den krænkede har en løsere tilknytning til arbejdspladsen såsom vikarer. Endvidere skal det tillægges vægt om der eksisterer et magtforhold.

Det kan desuden få betydning for godtgørelsen hvordan arbejdsgivers forebyggende indsats og håndtering af sagen har været, herunder om der er en personalepolitik om seksuel chikane.

Godtgørelsen hæves med en tredjedel i grove sager om seksuel chikane. Det er f.eks. sager, hvor der er tale om grove krænkelser eller hvor den krænkede tilhører en udsat gruppe, såsom lærlinge.

Mulighed for godtgørelse direkte fra krænkeren

Som noget nyt indføres, at den medarbejder der har været udsat for en krænkelse, kan tilkendes en godtgørelse direkte fra krænkeren i medfør af ligebehandlingsloven. Dermed kan krav rettes både mod arbejdsgiver og mod krænkeren efter samme regelsæt.

Bevisvurderingen i sager om seksuel chikane

Sager om seksuel chikane er omfattet af reglerne om delt bevisbyrde, hvilket betyder at den krænkede skal påvise faktiske omstændigheder, som giver grund til at tro at der er sket en krænkelse. Kan den krænkede påvise sådanne faktiske omstændigheder, vil arbejdsgiver skulle bevise, at der ikke er sket seksuel chikane i strid med ligebehandlingsloven.

Sager om seksuel chikane er ofte sager hvor der ingen vidner eller skriftligt bevismateriale findes, men kun to modstridende forklaringer fra henholdsvis den krænkede og den påståede krænker. Dommeren skal altså afgøre en sag, hvor det er påstand mod påstand.

Den nye lov præciserer, at domstolene kan lægge vægt på partsforklaringer, når det skal vurderes om der er påvist faktiske omstændigheder. En troværdig forklaring fra den krænkede kan således være tilstrækkeligt til at bevisbyrden overgår til arbejdsgiver.

Lærlinge

Seksuel chikane af en lærling udgør væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftale og giver dermed lærlingen ret til at hæve uddannelsesaftalen og kræve godtgørelse. Det stadfæstes i loven, at der kan ses bort fra den sædvanlige frist på én måned, når lærlingen ønsker at hæve uddannelsesaftalen grundet seksuel chikane.

Lærlingen får endvidere ret til at blive optaget i skolepraktik, når der er indgivet klageskrift til Tvistighedsnævnet i en sådan sag.

Samtidig præciseres det, at en læreplads kan miste sin praktikpladsgodkendelse i tilfælde af sager om seksuel chikane.

Tilbage til oversigt
woman holding paper with metoo sign written