Tilbage til oversigt
5. august 2019

Anmeldelse af arbejdsskader

Omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark bliver aldrig anmeldt. Det kan være risikabelt for arbejdsgivere at glemme at anmelde en arbejdsskade for en medarbejder, fordi arbejdsgiveren kan komme til at hæfte for ydelser, som den tilskadekomne ville have været berettiget til via arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsgivere kan desuden blive straffet med bøde i størrelsesordenen 5-10.000,- kr. ved manglende anmeldelse.

Hvornår skal arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade?

Anmeldereglerne er fastsat i Arbejdsmiljøloven og i Arbejdsskadesikringsloven. Hvis en skade derfor opfylder kravene i én af de to love, så skal ulykken anmeldes:

  • Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører, at medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i mindst én dag ud over tilskadekomstdagen ifølge Arbejdsmiljøloven.
  • Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der kan medføre ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne).

Anmeldelse skal ske snarest og senest 9 dage efter første fraværsdag.

 

Småskader som ser ud til at gå over uden længere sygemelding fx et blåt mærke, skal ikke umiddelbart anmeldes, medmindre tilskadekomne er sygemeldt i mere end 5 uger eller ikke har optaget sit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden er sket.

Anmeldefristen i disse tilfælde er senest på 5-ugersdagen for arbejdsulykken.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

  • Arbejdsulykker og forgiftningstilfælde
  • Arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, hvis ulykken er relateret til arbejde for en arbejdsgiver

Hvis en arbejdsgiver selv kommer til skade eller bliver forgiftet ved brug af tekniske hjælpemidler mv. skal arbejdsgiver også anmelde dette.

Selvstændige og forsikringspligt

Det er frivilligt for selvstændige (dvs. enkeltmandsvirksomheder, I/S eller K/S) at forsikre sig mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis ejeren af et A/S, IVS eller APS udfører arbejde i selskabet, vil personen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en almindelig ansat. Derfor har selskabet pligt til at sikre ejeren som de øvrige ansatte mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Hvordan skal arbejdsulykker anmeldes?

Anmeldelse skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY på Virk.dk.

Yderligere oplysninger om anmeldelse af arbejdsskader kan ske ved henvendelse til sekretariatet på tlf. 8740 3400 eller læs mere på www.Virk.dk,  www.amid.dk  (Arbejdstilsynets hjemmeside) eller www.aes.dk (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Tilbage til oversigt