Tilbage til oversigt
6. marts 2020

Har I styr på ferieplanlægningen?

Hvis jeres medarbejdere har ferie til gode, der skal afholdes inden ferieårets udløb den 30. april 2020, er det en god ide at planlægge ferien nu, mens I som arbejdsgiver stadig har mulighed for at varsle ferien til afholdelse. I bør ved samme lejlighed også tage stilling til ferieplanlægningen for den kommende sommerferie.

I år overgår vi til en ny ferielov, hvilket gør at der er et par ekstra ting at være opmærksom på, blandt andet det såkaldte miniferieår, fondsferiedage og ferietillæg for 2019.

Planlægningen

Ferieloven siger, at arbejdsgiver skal fastlægge ferien efter forhandling med medarbejderen og under hensyntagen til, at medarbejderens ferieønsker imødekommes, hvis det er foreneligt med virksomhedens drift. Hvis man ikke kan blive enige om feriens placering, kan arbejdsgiver varsle ferien afholdt på et bestemt tidspunkt, som passer bedst for virksomheden.

Det er vigtigt, at I er opmærksom på, at ferien skal varsles korrekt. Hovedferien (3 ugers ferie) skal varsles senest tre måneder, før ferien begynder. Ferie skal ligge i perioden maj – september. Den resterende ferie skal varsles senest en måned, før ferien begynder.

Hovedferien skal som udgangspunkt udgøre tre sammenhængende ugers ferie, medmindre andet aftales. Er medarbejderen beskæftiget med udendørs planteavl, er arbejdsgiver dog kun forpligtet til at give to ugers sammenhængende ferie.

Resterende ferie skal som udgangspunkt gives som sammenhængende ferie af mindst 5 dages varighed. Hvis dette ikke er foreneligt med driften, kan arbejdsgiver dog pålægge medarbejderen at afholde dagene som enkeltdage.

Miniferieår pga. overgang til ny ferielov

Da den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, bliver det ferieår, som begynder 1. maj i år, et kort ferieår. Det kaldes miniferieåret.

Miniferieåret løber fra den 1. maj til den 30. september 2020. Hvis medarbejderen har været ansat hele 2019 har medarbejderen optjent 16,64 feriedage. Disse dage kan holdes i perioden 1. maj til 31. august 2020, eller kan af arbejdsgiver varsles afholdt i september 2020.

Ferie, der ikke afholdes i miniferieåret, vil automatisk blive overført til afholdelse under den nye ferielov.

På grund af overgangen til den nye ferielov indefryses alle feriepenge, som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Disse feriepenge vil først blive udbetalt, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Der er dog mulighed for at ansøge Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler om at bruge nogle af de indefrosne feriepenge til at afholde såkaldt fondsferiedage. Det er muligt såfremt en medarbejder har optjent mindre end 8,4 feriedage i 2019. Medarbejderen skal selv ansøge Fonden om at afholde disse dage, arbejdsgiver må ikke udbetale indefrosne feriepenge.

Læs mere om den nye ferielov og overgangsperioden her.

Ferietillæg optjent i 2019

Der beregnes ikke ferietillæg for hele 2019, da feriepenge optjent fra 1. september og et år frem, som nævnt ovenfor indefryses i Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. For indefrysningsperioden beregnes feriepengene i stedet som 12,5% af optjent løn, og i dette beløb anses ferietillæg for indeholdt.

Hvis I normalt udbetaler ferietillægget i april måned, er det derfor meget vigtigt at huske, at der kun er optjent ferietillæg for perioden januar til august i 2019. Der skal derfor kun beregnes ferietillæg for 8 måneder.

Udbetaling eller overførsel af 5. ferieuge

Der kan indgås aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at den 5. ferieuge overføres til næste ferieår. En aftale om overførsel af 5. ferieuge skal indgås skriftligt senest den 30. september efter ferieårets udløb, og der skal gives besked til feriepengeinfo.

Medarbejderen har også mulighed for at få udbetalt 5. ferieuge kontant når ferieåret er slut. Medarbejderen skal i så fald udfylde en blanket som findes på borger.dk, for at anmode om udbetaling af feriepengene.

Hvis arbejdsgiver ikke ønsker at udbetale den 5. ferieuge kontant til medarbejderen, er det vigtigt, at arbejdsgiver i stedet har varslet ferien til afholdelse. I kan ikke nægte at udbetale ferieugen kontant, hvis ferien ikke er blevet afholdt.

Kollektiv ferielukning

Arbejdsgiver kan beslutte, at virksomheden holder kollektivt ferielukket i en bestemt periode, hvor medarbejderne så må afholde deres ferie. Dette gælder alle medarbejdere, uanset om de har optjent ret til ferie eller ej. Arbejdsgiver skal huske at varsle ferielukningen korrekt med enten en eller tre måneders varsel, alt efter om der er tale om varsling af resterende ferie eller hovedferie.

Overenskomst mellem GLS-A og HK

For HK-ansatte skal arbejdsgiver være opmærksom på, at hvis virksomheden ikke ferielukkes, skal arbejdsgiver senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af ferielister.

Hvis der er spørgsmål kontakt GLS-A.

Tilbage til oversigt