Tilbage til oversigt
15. oktober 2021

Husk nu ansættelseskontrakten!

I en ny afgørelse fra Vestre Landsret blev en manglende ansættelseskontrakt dyr for en konkursramt virksomheds direktør.

Kort om sagen

Sagen drejede sig om en medarbejder, der ikke havde fået en ansættelseskontrakt fra ansættelsens start. Medarbejderen arbejdede mere end 8 timer ugentligt og ansættelsesforholdet var tidsubegrænset. Han havde derfor ret til en ansættelseskontrakt jf. ansættelsesbevisloven, men den blev ikke lavet.

Senere opstod der uenigheder mellem direktøren og medarbejderen. Uenigheden drejede sig bl.a. om hvor mange arbejdstimer medarbejderen var forpligtet til at arbejde, samt om de lønvilkår han var ansat på.

Som følge af uenighederne udarbejdede direktøren en ansættelseskontrakt til medarbejderen. Denne ville medarbejderen imidlertid ikke underskrive, da han mente lønnen var for lav. Sagen endte derfor i retten. Medarbejderen mente heller ikke han var ansat i et ApS, men direkte af direktøren.

Under retssagen gik virksomheden konkurs, og spørgsmålet var derfor om direktøren skulle betale for medarbejderens krav, eller om medarbejderen måtte gå til konkursboet.

Vestre Landsret afgjorde, at direktøren hæftede personligt. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen aldrig havde fået en ansættelseskontrakt. Ansættelsesforholdet fremstod derfor som om, medarbejderen var ansat hos direktøren og ikke i virksomheden.

Den manglende ansættelseskontrakt blev derfor afgørende for om medarbejderen var ansat i et selskab – et ApS, der var gået konkurs – eller om medarbejderen kunne fastholde sit krav mod direktøren i selskabet, som hæftede personligt.

Det er desuden værd at bemærke, at landsretten fastsatte lønnen skønsmæssigt med udgangspunkt i overenskomsten på området, og i den forbindelse lagde medarbejderens timeopgørelse til grund. Endelig tilkendte landsretten medarbejderen en godtgørelse på 10.000 kr. for manglende ansættelsesbevis.

GLS-A mener:

Afgørelsen fra Vestre Landsret er meget konkret, og der var flere usædvanlige forhold i sagen. Bl.a. fik medarbejderen ikke udbetalt sin løn på sædvanlige vilkår igennem virksomhedens lønsystem. Medarbejderen fik i stedet udbetalt sin løn ved at rette henvendelse til direktøren privat. Afgørelsen viser imidlertid klart, hvor vigtigt det er af få udfærdiget en ansættelseskontrakt.

Stort set alle medarbejdere har krav på en ansættelseskontrakt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at denne bliver udarbejdet. Ansættelseskontrakten bør udarbejdes og underskrives af medarbejderen inden arbejdets påbegyndelse. GLS-A har udarbejdet forskellige standardansættelseskontrakter til dette formål.

Standardansættelseskontrakterne kan findes her.

Det følger af ansættelsesbevisloven, at ansættelseskontrakten skal udleveres til medarbejderen senest en måned efter arbejdets påbegyndelse. Overholdes fristen ikke, kan arbejdsgiver risikere, at skulle betale økonomisk godtgørelse til medarbejderen.

For ansættelsesforhold omfattet af GLS-A’s overenskomster er der dog en mulighed for, at arbejdsgiveren kan rette op på fejlen, hvis arbejdsgiver ikke har udleveret et ansættelsesbevis til en medarbejder. Arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke pålægges at betale godtgørelse, når arbejdsgiveren udleverer en ansættelseskontrakt senest 15 dage efter medarbejderen, eller dennes fagforening, har anmodet herom.

Læs mere om pligten til at udlevere ansættelseskontrakt her

Webinar

Husk at GLS-A afholder webinar om ansættelseskontrakter d. 10. november kl. 14-15.

Webinaret er for medlemmer af GLS-A, som er interesseret i at vide mere om ansættelseskontrakter og hvordan de udfyldes i praksis. Webinaret er gratis og tilmelding kan ske her.

Tilbage til oversigt
man writing on paper