Pligt til at udlevere ansættelsesbeviser

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis kan følge af den overenskomst medarbejderen er omfattet af eller af lov om ansættelsesbeviser. Arbejdsgiver…

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis kan følge af den overenskomst medarbejderen er omfattet af eller af lov om ansættelsesbeviser. Arbejdsgiver har efter loven pligt til at udlevere et skriftligt ansættelsesbevis, såfremt: ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer Selvom ansættelsesforholdet…
Væsentlige vilkår
Arbejdsgiver skal oplyse medarbejderen om "alle væsentlige vilkår" for ansættelsesforholdet. Der skal som minimum gives følgende oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed (eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, samt oplysning om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse). 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelses-forholdets påbegyndelse. Endvidere skal tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri oplyses, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endelig skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster indgået af parter uden for virksomheden, skal det desuden oplyses, hvem disse parter er. For så vidt angår punkt 6 – 9, er det tilstrækkeligt at henvise til de love, bekendtgørelser eller kollektive overenskomster, hvoraf reglerne fremgår. Udover de 10 punkter, der er opregnet ovenfor, er det ikke direkte fastsat, hvad der er et væsentligt vilkår i et ansættelsesforhold og dermed et forhold, som arbejdsgiveren skal oplyse om. Hvilke faktiske vilkår, der skal oplyses om, vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren skal oplyse om de vilkår i ansættelsen, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om. Et kriterium for, at der er tale om et væsentligt vilkår, er, at vilkåret kan beskrives skriftligt og meningsfuldt i et ansættelsesbevis. Desuden skal vilkåret adskille sig fra de almindelige eller sædvanlige vilkår i ansættelsesforhold af tilsvarende art. Det er derfor ikke nødvendigt, at arbejdsgiveren oplyser om almindelige gældende regler for ansættelsesforhold. Det er altså ikke nødvendigt at skrive, at medarbejderen ikke må begå berigelseskriminalitet overfor arbejdspladsen, at det er muligt at ophæve ansættelsesforholdet ved grov misligholdelse, at der er en loyalitetsforpligtelse osv. Vilkår, der oftest vil blive betegnet som væsentlige, kan f.eks. være krav om kørekort, brug af særlig arbejdsbeklædning eller brug af egen bil til tjenestekørsel. Hvad der er væsentligt afgøres konkret, og arbejdsgiveren må derfor nøje overveje, hvilke vilkår der er gældende, og som medarbejderen ikke må være i tvivl om. Der kan henvises til bestemmelser i en personalehåndbog eller andre administrative bestemmelser, som skal være gældende for ansættelsesforholdet.