Udlevering af ansættelsesbevis?

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis følger af lov om ansættelsesbeviser og eventuelt af den overenskomst medarbejderen er omfattet af. Bemærk…

Pligten til at udlevere ansættelsesbevis følger af lov om ansættelsesbeviser og eventuelt af den overenskomst medarbejderen er omfattet af. Bemærk at der for ansættelsesforhold påbegyndt efter 1. juli 2023 gælder nye regler. For ansættelsesforhold påbegyndt efter 1. juli 2023, har arbejdsgiver efter loven pligt til at udlevere et skriftligt ansættelsesbevis,…
Nye regler pr. 1. juli 2023
En ny lov om ansættelsesbeviser erstatter den nuværende ansættelsesbevislov med virkning pr. 1. juli 2023. Loven skærper arbejdsgivers pligter i forhold til udstedelse af ansættelsesbevis. Fremover skal der udstedes ansættelsesbevis, når arbejdstiden er mere end 3 timer pr. uge, og i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke er garanteret et bestemt timetal. Oplysningspligten udvides fra 10 til 15 punkter, hvor visse af oplysningerne skal gives inden 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Herudover indeholder den nye lov en række mindstekrav til ansættelsesvilkårene. Det drejer sig bl.a. om maksimal varighed for prøvetid, ret til bibeskæftigelse, ret til at anmode om mere trygge ansættelsesvilkår, formodningsregel for arbejde på tilkaldebasis, ret til pligtmæssig uddannelse og regler om hvornår medarbejdere med uforudsigeligt arbejdsmønster kan pålægges at arbejde. Som følge af de nye regler skal man som arbejdsgiver bl.a. sikre sig at såvel eksisterende som nye ansættelseskontrakter ikke indeholder vilkår, som er uforenelige med mindstevilkårene. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en kontrakt forbyder medarbejderen at have bibeskæftigelse. Såfremt et eller flere vilkår i en eksisterende ansættelseskontrakt kræver præcisering, kan det ske ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende kontrakt eller ved udarbejdelse af en ny kontrakt. Nye kontraktskabeloner, der dækker de overenskomster som GLS-A forhandler, samt for funktionærer uden for overenskomst, kan findes her. Der kan ligeledes findes vejledninger til udfyldelse af de relevante kontrakter.