Tilbage til oversigt
25. maj 2022

Kontrol af chaufførers arbejdstid

Folketinget har netop vedtaget nye regler om kontrol med chaufførers arbejdstid. Reglerne er trådt i kraft den 21. maj 2022. Omfattet af de nye kontrolregler er mobile lønmodtagere (chauffører og andre beskæftiget med vejtransport) og selvstændige vognmænd, der udfører vejtransportaktiviteter, som er omfattet af køre- og hviletidsforordningen.

De nye regler om kontrol er implementeret på det danske arbejdsmarked på baggrund af EU’s Vejpakke fra 2020. Her blev der i EU vedtaget et direktiv, der stiller krav om, at EU-landene udvider den eksisterende kontrol på køre- og hviletidsområdet til også at omfatte kontrol med chaufførernes arbejdstid.

Inden for rammerne af den eksisterende kontrol på køre- og hviletidsområdet vil myndighederne nu også få til opgave at påse, om arbejdstidsreglerne inden for vejtransportområdet overholdes. Kontrollen med, om arbejdstidsreglerne inden for vejtransportområdet har været overholdt, har indtil nu været håndteret af arbejdsmarkedets parter i regi af det fagretlige system. Det ændres nu, så det er myndighederne, der forestår den primære kontrol med, at arbejdstidsreglerne overholdes.

Politiet vil være ansvarlig for vejsidekontrollen, som i udgangspunktet omfatter kontrol af det standsede køretøj og føreren af køretøjet. Kontrollen vil foregå ved, at politiet tjekker køretøjets takograf og andet relevant materiale, som kan give et billede af, om lovens arbejdstidsregler er overholdt. Der er med de nye regler alene lagt op til, at politiets kontrol af arbejdstidsreglerne omfatter kontrol af chauførerens pause.

Færdselsstyrelsen vil ved virksomhedskontrol som udgangspunkt indkalde virksomheder til kontrol. Det indebærer, at virksomheder anmodes om at indsende diagramark og data fra førerkort og køretøjer for den i indkaldelsesbrevet angivne periode. Færdselsstyrelsen vil kontrollere, om lovens arbejdstidsregler er overholdt af samtlige førere af virksomhedens køretøjer, herunder reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde.

Det forventes, at myndighedernes kontrol vil være risikobaseret og målrettet virksomheder, hvor en eller flere chauffører løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre-og hviletidsreglerne. Det vil sige, at kontrollen med arbejdstidsreglerne typisk vil ske på baggrund af, at der løbende eller i alvorlig grad er sket overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen samt takografforordningen.

Overtrædelse af arbejdstidsreglerne vil være strafbelagte med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Bøderne kan variere efter overtrædelsernes alvorlighed startende med bøder på 2.000 kr. til vognmanden og 1.000 kr. til chaufføren ved alvorlige overtrædelser. Der vil dog være et samlet bødeloft, og der vil desuden gælde en tolerancetærskel for sanktionering. Sidstnævnte kan medføre, at der ikke pålægges straf ved mindre overskridelser af arbejdstidsreglerne.

Perioden fra 21. maj til 21. august 2022 vil være en overgangsperiode, i hvilken myndighederne alene vil foretage en vejledende kontrol af reglernes overholdelse.

Du kan læse mere om arbejdstidsreglerne inden for vejtransportområdet her. Har du spørgsmål til reglerne, kan du altid kontakte GLS-A på 87403400 eller info@gls-a.dk

 

Tilbage til oversigt
white truck on road during daytime